Увага!!! Ця сторінка не оновлюється. Перейдіть, будь-ласка, на новий сайт Природничо-географічного факультету - http://pgf.rv.ua.
Розвиток Рівненського відділення Українського географічного товариства  
 Становлення та розвиток географічної науки у Рівненському регіональному центрі відбувається на базі вищих навчальних закладів регіону. Великим поштовхом формування науки у регіоні, зокрема й географічної стало переведення у 1959 р. Київського інженерно-меліоративного інституту в м. Рівне, де він одержує назву Український інститут інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування).

Головний корпус НУВГП

На базі закладу у той час функціонує кафедра гідрології та гідрогеології (з 1961 до 1963 р. завідувач к.т.н., доц. М.В. Лаликін), яка займалася створенням методик визначення розрахункових гідрологічних характеристик для меліоративного будівництва. Це свідчить про початок прикладних географічних досліджень у регіоні зумовлених вивчення території Полісся з метою проведення меліоративних робіт. На кафедрі у різні роки працюють відомі географи, напрацювання яких мали, як прикладне так і теоретичне значення. Серед яких к.г.н., доц. Я.І. Марусенка, к.г.н., доц. О.З. Ревера (відомий спеціаліст з дослідження річного стоку річок). Підручник "Гідрологічні та водогосподарські розрахунки”,1973 р. (за авторством М.В.Лаликіна і О.З. Ревера) використовується в навчальному процесі до цього часу.

Яскравим представником і єдиним доктором географічних наук у Рівненському регіонального центрі на сьогодні є професор М.Д. Будз, відомий не лише в Україні, а й на теренах країн СНД. М.Д. Будз у 1965 р. отримує ступінь кандидата геол.-мін. наук. З 1976 до 1987 р. доц. М.Д. Будз завідує кафедрою гідрології та гідрогеології у вузі. Основним науковим напрямком роботи кафедри в цей час є вивчення впливу широкомасштабних меліорацій на поверхневий і підземний стік. Невпинно працюючи М. Будз у 90- роках знову очолює кафедру гідрології та гідрогеології; у 1995 р. отримує наукову ступінь доктора географічних наук. По даній тематиці щорічно друкуються десятки наукових праць. Професор Маркіян Будз є творчою людиною з великим науковим потенціалом, під керівництвом та консультуванням якого виросла не одна плеяда географів та молодих вчених. Лекції професора на сьогодні збирають великі аудиторії студентів. Ми можемо стверджувати про зародки наукової школи, яка досліджує географічні аспекти динаміки властивостей гідро- та літосфери. Адже провідними напрямками наукової діяльності залишаються: умови формування поверхневого і підземного стоку в умовах всебічного і інтенсивного антропогенного навантаження (Будз М.Д., Корбутяк М.В., Сливка П.Д., Будз О.П., Новосад Я.О.); геологічна будова та інженерно-геологічні умови Північно-Західного регіону України" (Будз М.Д., Мельничук В.Г., Новосад Я.О., Антонов О.Д.). Під керівництвом М. Будза забезпечувалися наземні зйомки водно-фізичних властивостей ґрунтів та гідрогеологічного режиму осушуваних земель під аерокосмічні зйомки, з метою розробки методики дешифрування аерокосмічної інформації. Відомим спеціалістом з вивчення впливу антропогенних факторів на поверхневий стік є к.г.н., доц. М.В. Корбутяк, з 1979 р. і до тепер він веде плідну наукову та викладацьку роботу в університеті водного господарства.

З 1968 року у Рівному розпочинає працювати  к.г.н. І.М. Коротун. В ці роки свого максимуму досягають масові меліоративні роботи, які почались в 1966 р. Коротун І.М. друкує низку наукових праць, які, разом з працями інших географів, лягли в основу нової галузі наук про Землю - меліоративну географію. Це дає нам право вважати Коротуна І.М. одним з фундаторів меліоративної географії. І. Коротун приклав багато зусиль для створення кафедри економіки у вузі. З часом на базі цієї кафедри створений найбільший на даний час економічний факультет університету. Значний вклад в його розвиток зробила к.г.н. Л.К. Коротун. В 1970 р. І. Коротуном засновано Рівненський відділ Українського географічного товариства, який сьогодні очолює М.Д. Будз.

Науковці Рівненського регіонального центру приділяють велику увагу проблемам гідрології, гідрогеології, гідроекології, охорони та раціонального використання природних ресурсів. Важливим напрямком досліджень залишається грунтознавство (Вознюк С.Т., Олійневич В.О., Олійник В.С. та інші "Перезволоженні грунти та їх меліорація"). Започатковані також дослідження з нового напрямку – конструктивної географії: к.г.н. Кушнірук Ю.С. (тема дисертації: "Оцінка медико-екологічного ризику території  на матеріалах Рівненської області”, 2007); Коротун С.І. (”Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області)”, 2007) та інші.

МЕГУ ім.акад.С.Дем'янчука

У 2001 р. в регіоні вперше розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю ”Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” на базі кафедри екології охорони навколишнього середовища Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2004 році засновано кафедру географії. Кафедра працює над науковою темою: „Географічна наука та освіта в контексті сталого розвитку України”. Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить широке: процеси в урбанізованих ландшафтах та їх вплив на експлуатацію інженерних споруд (д.г.н., проф. Будз М.Д.); формування поверхневого і підземного стоку в умовах антропогенного навантаження, розробка нормативів гідрологічних розрахунків при проектуванні гідрологічних систем (професори Будз М.Д. та Корбутяк В.М.); екологічний стан еродованих ґрунтів Північно-Західного регіону України (д. с/г. н., проф. Мошинський В.С., к. с/г. н., доц. Олійник В.С. (учень Н.Б. Вернандер)); ландшафтно-екологічні основи проведення рекреації та туризму в межах природоохоронних територій (к.г.н., доц. Романів, тема дисертації: ”Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку ”Синевир”, 2008 р.,); медична географія та географія соціальних негараздів (к.г.н., доц. Романів О.Я. (”Медико-географічні основи здоров'я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області”, 2003)); потенціал конкурентоспроможності регіону (доц. Романів О.Я.); історія географії (к.г.н, доц. Яроменко О.В. (”Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука”, 2007)); топоніми як джерело географічних досліджень (доц. Яроменко О.В.); використання геоінформаційних технології в навчальному процесі підготовки фахівців-географів (к.т.н., доц. Бачишин Б.Д.). Результати роботи викладені у ряді праць: Будз М.Д. ”Короткий довідник з країнознавства”, 2000; С.І. Коротун, О.Я. Романів ”Дистанційний курс Регіональна економіка”2007; М.Д. Будз, А.С. Романів Геологія загальна та історична”, 2009 та інші.

Рівненський державний гуманітарний університет

Географічні дослідження здійснюються і представниками Рівненського державного гуманітарного університету: к.г.н., доц. Мельник В.Й. (гідрологічні дослідження), д.п.н. Пальчевський С. (методика викладання географічних дисциплін), Мартинюк В.О. (вивчення природних аквальних комплексів). Водночас осередком розвитку географічної освіти і науки є Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, де завідувачем кабінету географії та економіки є Лис Ю.В., який тривалий час очолював Рівненський відділ Українського географічного товариства.

 
Джерело: Яроменко О.В., Мойсюк Г.П./ Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука