Головна » Статті » Теорія географії » Методика викладання географії [ Додати статтю ]

Методика навчання географії (продовження)
14.2. Профільні курси з географії
Зміст, структура та основні завдання профільних курсів в загальноосвітніх школах. Логічно-генетичний принцип побудови профільних курсів географії. Відображення в цих курсах системи наукових ідей, понять, закономірностей. Програмне забезпечення профільних географічних курсів: варіативність програм, зміст окремих курсів і перспективи впровадження. Навчальні програми з профільних курсів географії, їхня структура та зміст: для природничого профілю – «Глобальна географія», «Геоекологія», «Загальна географія» та «Країнознавство»; для філологічного – «Країнознавство» та «Географія культури світу»; для суспільно-гуманітарного – «Країнознавство», «Географія населення з основами демографії» та «Політична географія»; для фізико-математичного і технологічного – «Конструктивна географія»; для хіміко-біологічного та екологічного – «Геоекологія» та «Взаємодія суспільства і природи»; для медичного – «Медична географія»; для спортивного – «Рекреаційна географія». Розробка програм для класів з поглибленим вивченням географії. Характеристика програмно-методичного забезпечення профільних курсів шкільної географії. Підручники та навчально-наочні посібники з профільних курсів. Застосування комп’ютерних засобів навчання у процесі вивчення профільних курсів географії.

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
(Лабораторні заняття)

Розділ 1. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Тема 1. Зміст та структура шкільного курсу географії
Аналіз державного стандарту базової і повної середньої освіти. Аналіз програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів: встановлення мети та завдань шкільного курсу географії; виявлення зв’язку між його змістом та структурою; характеристика внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків. Форми реалізації принципів системності та систематичності навчання географії, науковості та доступності навчання, краєзнавчого принципу засобами планування. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Планування навчальної діяльності. Поділ матеріалу теми на структурні одиниці, визначення місця кожного уроку у тематичному блоці, встановлення зв’язків уроку з попередніми з метою визначення опорних знань. Календарно-тематичне та поурочне планування. Складання календарно-тематичного плану. Документація вчителя географії. Педагогічне дослідження. Навчальний експеримент.

Тема 2. Психодидактичні засади формування системи знань в курсах шкільної географії
Ознайомлення з прийомами мотивації та стимулювання навчальної діяльності учнів. Аналіз психолого-педагогічної схеми формування уявлень, понять, умінь і навичок. Розробка алгоритмів формування географічних загальних та одиничних понять, умінь і навичок. З’ясування послідовності формування причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей. Визначення етапів формування інтелектуальних умінь учнів. Застосування навчального моделювання, спрямованого на організацію самостійної пізнавальної діяльності учнів. Проектування та демонстрація проведення студентами фрагментів уроків із застосуванням навчального моделювання.

Тема 3. Методи та методичні прийоми на уроках географії
Відбір і використання різних методів навчання в залежності від мети, змісту навчання і підготовки учнів. Ознайомлення з досвідом застосування методів навчання: пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, проблемного викладу матеріалу, частково-пошукового та дослідницького. Сполучення словесних, наочних і практичних методичних прийомів як засіб реалізації методів навчання. Проектування та демонстрація фрагментів уроків географії із застосуванням словесних, наочних і практичних методичних прийомів навчання з урахуванням вікових та індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей учнів. Обґрунтування доцільності відбору і застосування методів і методичних прийомів навчання.

Тема 4. Проблемне навчання географії
Аналіз особливостей застосування методів проблемного навчання на уроках географії. Ознайомлення з методикою створення проблемних ситуацій як засобу активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках географії (моделювання проблемних ситуацій, формулювання проблеми, висунення гіпотез, їх обґрунтування, визначення шляхів вирішення проблеми, отримання необхідної навчальної інформації, встановлення причинно-наслідкових зв’язків). Аналіз проблемних завдань і запитань шкільних підручників з різних курсів географії. Вимоги до проектування проблемних завдань і запитань. Розробка проблемних завдань і запитань. Проектування та демонстрація проведення фрагментів уроків у різних класах з використанням методів проблемного навчання.

Тема 5. Шкільні підручники з географії
Аналіз методичного апарату підручника з географії. Виявлення особливостей текстів підручників з різних географічних курсів, оцінювання їхньої науковості, доступності, різноманітності. Визначення можливостей застосування ілюстративних матеріалів підручників як навчальних моделей, їхнього зв’язку з практичним та контролюючим методичними блоками. Аналіз запитань і завдань підручника, визначення їхніх видів за характером організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Порівняння підручників різних авторів з метою аналізу їхнього змісту, структури, методичного апарату, характеру ілюстрацій, вміщення довідкових матеріалів, можливостей організації самостійної навчально-пізнавальної роботи учнів, реалізації міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків. Проектування та демонстрація проведення фрагментів уроків із застосуванням методичних прийомів роботи з текстовими та позатекстовими компонентами підручника на різних етапах уроку.

Тема 6. Географічні карти та глобуси
Географічні карти та прийоми роботи з ними. Ознайомлення з шкільними картографічними посібниками. Аналіз програми з точки зору її вимог до картографічної підготовки учнів. Виявлення системного характеру формування картографічних знань, умінь і навичок. Використання географічних карт як навчальних моделей. Визначення специфіки програмних практичних робіт картографічного спрямування. Робота з географічною номенклатурою. Вправи на формування вміння читати карти різного змісту. Організація роботи з контурними картами. Проектування типових і творчих завдань для шкільних курсів географії різних класів. Розробка методичних рекомендацій до застосування глобусів на різних етапах формування знань та вмінь учнів.

Тема 7. Контроль та корекція знань та вмінь учнів
Конкретизація результатів навчання згідно державних вимог до шкільної географічної освіти на основі аналізу програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів і Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Ознайомлення з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. Типи контролюючих теоретичних і практичних завдань та їхня розробка. Визначення місця етапу перевірки та контролю у структурі уроку. Проектування видів і форм контролю та корекції знань і вмінь учнів відповідно типу та структурним етапам уроків. Ознайомлення з вимогами до складання тестових завдань та методичними рекомендаціями до проведення тестування. Розробка тестових завдань. Демонстрація проведення фрагментів уроків, що вміщують різновиди індивідуального та фронтального контролю навчальної досягнень і їхню корекцію.

Тема 8. Типи уроків географії
Ознайомлення із структурою уроків різних типів. Створення моделей уроків різних типів. Аналіз рекомендацій до проектування уроку. Визначення мети та цільових завдань уроку. Критерії відбору навчального матеріалу та його структурування. Алгоритми взаємодії вчителя та учнів. Вибір методів та методичних прийомів навчання. Відбір форм організації навчальної діяльності на уроці. Різноманітність засобів навчання, алгоритми їхнього застосування. Наскрізна мотивація та визначення зворотного зв’язку між учителем та учнями. Форми і види контролю та корекції навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів. Критерії визначення ефективності уроку географії. Схема аналізу уроку та самоаналізу уроку. Аналіз уроків учителів-практиків. Ознайомлення та відбір науково-методичної та навчальної літератури, необхідної для проектування уроків. Проектування уроків різних типів, написання планів-конспектів уроків.

Тема 9. Практичні роботи з географії
Аналіз програмних практичних робіт. Визначення мети практичної роботи, джерел географічних знань, місця практичної роботи в системі уроків. Ознайомлення з методичними вимогами до підготовки і проведення програмних практичних робіт. Розробка алгоритму взаємодії учнів під час виконання практичних робіт. Ознайомлення з системою картографічних, геолого-геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, країнознавчих та економіко-географічних знань і вмінь, що формуються у процесі виконання практичних робіт і особливостями їхнього формування. Проектування та демонстрація проведення фрагментів практичних робіт різни шкільних курсів географії.

Тема 10. Нетрадиційні форми проведення уроків географії
Ознайомлення з різновидами уроків нетрадиційної форми організації навчання та складання схеми їхньої класифікації. Вивчення структури уроків нетрадиційної форми проведення. Аналіз методичних рекомендацій до застосування інтерактивних форм навчання на уроках географії. Розробка та демонстрація проведення фрагментів уроків із застосуванням інтерактивних форм навчання, ділових ігор. Проектування уроків-лекцій, уроків-семінарів, уроків-змагань, уроків-подорожей, уроків-конференцій, уроків-диспутів. Аналіз нетрадиційних уроків, проведених учителями-практиками та студентами.

Тема 11. Технології навчання географії
Вивчення структурних частин технологій навчання географії та їхніх головних ознак. Ознайомлення з критеріями технологічності навчання. Розробка графічних схем-моделей технологій, спрямованих на: організацію та управління пізнавальною діяльністю учнів; активізацію та інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності учнів; розвиток мислення учнів. Вивчення дидактичних можливостей використання комп’ютерних технологій на уроках географії. Аналіз методичних рекомендацій до застосування мультимедійних засобів: електронних підручників та посібників, навчальних комп’ютерних програм, комп’ютерного тестування в курсах географії 6 – 10 класів. Проектування та демонстрація проведення фрагментів уроків із застосуванням елементів різних навчальних технологій.

Тема 12. Профільне навчання географії
Аналіз завдань профільного навчання географії. Вивчення змісту, структури та основних завдання профільних курсів в загальноосвітніх школах. Ознайомлення з навчальними програмами профільних курсів географії. Розробка програмно-методичного забезпечення профільного курсу для класів з поглибленим вивченням географії. Проектування уроків з профільних курсів географії демонстрація проведення фрагментів таких уроків.

Розділ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОКРЕМИМ ШКІЛЬНИМ КУРСАМ ГЕОГРАФІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Тема 13. Методика вивчання пропедевтичного курсу «Природознавство» та пропедевтичного курсу за вибором «Рідний край»
Аналіз програм курсів: мети, завдань, структури та змісту. Ознайомлення з навчально-методичними комплексами пропедевтичних курсів. Визначення тем, що мають найбільше значення для вивчення шкільного курсу географії. Аналіз підручників: особливостей методичного апарату; тексту і позатекстових компонентів; відповідності віковим особливостям учнів. Ознайомлення з методичною літературою та навчально-методичним забезпеченням пропедевтичних курсів. Застосування натуральних об’єктів як засобів навчання, різноманітних навчальних моделей. Вивчення методичних рекомендацій з проведення екскурсій. Розробка студентами тематичних планів, планів-конспектів уроків, практичних і контролюючих завдань. Демонстрація проведення фрагментів уроків з курсів із застосуванням практичних прийомів навчання.

Тема 14. Методика вивчання курсу “Загальна географія”
Ознайомлення з навчальним-методичним комплексом курсу загальної географії. Аналіз програми курсу: змісту, структури, вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Аналіз та порівняння підручників різних авторів. Визначення рівня дидактичної спрямованості текстів та позатекстових компонентів підручників, їхньої відповідності віковим особливостям учнів. Робота з картографічними посібниками: розробка завдань, спрямованих на формування картографічних умінь і навичок. Застосування натуральних об’єктів та приладів для відтворення географічних процесів і явищ, аудіовізуальних засобів навчання. Аналіз програмних практичних робіт: змісту, дидактичних цілей, форм виконання. Складання практичних та контролюючих завдань різного рівня складності. Розробка інструктивних матеріалів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Проектування уроків засвоєнні нових знань по основним розділам і темам курсу. Демонстрація проведення фрагментів уроків із застосуванням ігор-змагань.

Тема 15. Методика вивчання курсу „Географія материків і океанів”
Ознайомлення з навчально-методичним комплексом курсу географії материків і океанів. Аналіз основних компонентів програми курсу. Виявлення наступності між даним курсом і початковим курсом фізичної географії, динаміки розвитку системи фізико-географічних знань і вмінь. Аналіз та порівняння підручників. Виконання вправ по розробці методичних прийомів використання підручника на уроці. Складання завдань, спрямованих на формування прийомів читання та співставлення тематичних карт. Використання на уроках графічних моделей різних видів при формуванні емпіричних і теоретичних знань. Програмні практичні роботи, їх аналіз. Проектування практичних робіт творчого спрямування. Вивчення методики реалізації типологічного підходу до вивчення материків і океанів. Розробка планів-конспектів уроків формування та застосування умінь та навичок учнів. Демонстрація проведення фрагментів уроків з курсу із застосуванням сюжетно-рольових ігор.

Тема 16. Методика вивчання курсу «Географія України»
Методика вивчення фізичної географії України
Аналіз основних компонентів програми курсу. Ознайомлення з навчально-методичним комплексом з фізичної географії України. Аналіз та порівняння підручників з курсу. Визначення способів реалізації краєзнавчого принципу навчання на уроках. Вправи у відборі довідкових та хрестоматійних навчальних матеріалів і розробці прийомів їхнього використання на уроці. Аналіз картографічних посібників з курсу та розробка завдань до їхнього використання. Застосування мультимедійних засобів навчання при вивченні окремих тем курсу. Програмні практичні роботи, їхній аналіз, порівняння з системою практичних робіт курсів географії 6-х і 7-х класів. Застосування зошитів на друкованій основі та практикумів при виконанні практичних робіт. Проектування уроків контролю та корекції знань і вмінь учнів з основних розділів та тем. Розробка типологічних схем вивчення компонентів природи, природних територіальних комплексів. Формування в учнів навичок порівняння географічних об’єктів та явищ, роботи з тематичними картами. Демонстрація проведення фрагментів уроків з курсу із застосуванням інтерактивних форм навчання, використанням додаткової навчальної та науково-популярної літератури.
Методика вивчення соціально-економічної географії України
Аналіз основних компонентів програми курсу. Ознайомлення з навчально-методичним комплексом з соціально-економічної географії України. Аналіз і порівняння підручників з курсу. Складання вправ на формування вмінь і навичок роботи з економічними картами. Інші засоби наочності, їхній аналіз. Вправи по розробці методики використання таблиць, графіків, діаграм тощо. Методична література з курсу. Програмні практичні роботи, їхні види та особливості формування інтелектуальних навичок порівняння та класифікації у процесі їхнього виконання. Розробка інструкцій для учнів з організації самостійної роботи із використанням економічних карт, картосхем і статистичних даних у процесі виконання практичних робіт як на репродуктивному так і на творчому рівні. Планування прийомів застосування статистичних матеріалів, читання та конструювання структурно-логічних графічних моделей, розв’язання економіко-географічних і економічних задач, формування навичок читання графічних моделей та їхньої побудови. Проектування уроків поширення, поглиблення та систематизації знань учнів за основними розділами та темами. Демонстрація проведення фрагментів уроків з курсу із застосуванням проблемних завдань, ділових ігор, використанням комп’ютерних засобів навчання. Теоретичне обґрунтування доцільності застосування розроблених студентами елементів методики викладання окремих питань географії України.

Тема 17. Методика вивчання курсу «Економічна і соціальна географії світу»
Аналіз основних компонентів програми курсу. Ознайомлення з навчально-методичним комплексом з економічної і соціальної географії світу. Аналіз підручників та порівняння з підручниками попереднього курсу шкільної географії. Розробка методичних рекомендацій для вчителів із застосування у навчальному процесі структурно-логічних схем, таблиць, графіків, діаграм тощо. Аналіз програмних практичних робіт, застосування електронних атласів та посібників у процесі їхнього виконання. Вправи у складанні завдань та інструкцій для учнів до написання рефератів, виконання індивідуальних проектних завдань. Створення еталонів виконання комп’ютерних презентацій окремих країн і регіонів. Розробка проблемних завдань і запитань та алгоритмів їхнього застосування. Проектування уроків лекційно-семінарської форми організації навчання. Демонстрація проведення фрагментів уроків підсумкового контролю із застосуванням тестових форм перевірки навчальних досягнень учнів. Теоретичне обґрунтування доцільності застосування розроблених студентами елементів методики навчання учнів у 10-му класі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (витяг) // Географія. – 2004. – № 3 (7). – [Внесок 1] – С. 1–8.
2. Кобернік С.Г. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. / С.Г. Кобернік., Р.Р. Коваленко., О.Я. Скуратович.; за ред. С.Г. Коберніка. – К. : Навч. книга, 2005. – 319 с.
3. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для студентов вузов / [Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. и др.] ; под ред. И.В. Душиной. – М. : Дрофа, 2007. – 509, [3] с.
4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія, 6 – 10 класи / [П.Г. Шищенко (керівник автор. колективу), В.М. Бойко та ін.]. – К. : ВТФ «Перун», 2006. – 90 с.
5. Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : монографія / Олег Михайлович Топузов. – К. : Фенікс, 2007. – 304 с.
6. Чернов Б.О. Методи навчання географії в школі : посіб. для вчителів / Б.О. Чернов, В.П. Корнєєв; за ред. А.М. Алексюка та А.Й. Сиротенка. – К. : Рад. шк., 1986. – 174 с.
7. Шипович Є.Й. Методика викладання географії / Є.Й. Шипович. - К. : Вища школа, 1981. – 176 с.

Додаткова література
8. Бабешко О.О. Методика навчання географії : посібник [для вчителів і студентів-географів педуніверситетів] / О.О. Бабешко – Умань : АЛМІ, 2005. – 263 с.
9. Байназарова О.О. Загальна географія. 6 клас: Посібник для вчителя / О.О. Байназарова, А.М. Байназаров, І,В. Гринь, А,А. Гринь. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 240 с. – (На допомогу вчителю).
10. Барабоха П.Л. Программа системного применения проблемно-символических сигналов (ПСС) в преподавании географии: учеб.-метод. пособ. / Барабоха П.Л. – К. : Реформа, 1998. – 27 с.
11. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский ; изд. подгот. Л.М. Панчешниковой. – [2-е изд. перераб.] – М. : Просвещение, 1990. – 303 с.
12. Барышева Ю.Г. Использование средств обучения в преподавании географии / [Ю.Г. Барышева, М.Б. Вестицкий, Т.В. Григорьев и др.] ; под. ред. Ю.Г. Барышевой. – М. : Просвещение, 1989. – 159 с.
13. Барышева Ю.Г. Кабинет географии / [Ю.Г. Барышева, Т.П. Беляева, М.Б. Вестицкий, В.П. Голов, Ю.Г. Широких]; под ред. Ю.Г.Барышевой. - М.: Просвещение, 1983. – 176 с. – (Б-ка учителя географии).
14. Булава Л.М. Фізична географія України. 8 клас. Дидактичні матеріали для формування предметної компетентності учнів. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – Частина 1. – 80 с.; частина 2. – 112 с.
15. Винокур М.С. Листы опорных сигналов и структурно-логические схемы на уроках географии: пособие для учителя / М.С. Винокур, О.Я. Скуратович. – К. : Рад. школа, 1990. – 48 с.
16. Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии: (Из опыта роботы). – 2-е изд. испр. и доп. / П.А. Громов. – М.: Просвещение, 1979. – 128 с.
17. Довгань Г.Д. Економічна і соціальна географія світу. 10 клас: Наочний довідник / Г.Д. Довгань. – К.; Х.: Веста, 2005. – 144 с.
18. Замковий В.П. Майстерність учителя географії / В.П. Замковий. - К.: Рад. шк., 1972. – 160 с.
19. Заславський І.І. Карта на уроках географії / І.І.Заславський. – К.: Знання, 1986. – 127 с.
20. Коберник С.Г. 8 - 9 класи: Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – К.: Стафед-2; Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 216 с.
21. Картель Л.М. Використання малюнка в навчанні географії: посіб. для вчителя / Л.М. Картель. – К. : Рад. шк., 1990. – 96 с.
22. Контрольные задания и упражнения по географии: Пособие для учителей / Под. ред. Л.М. Панчешниковой. – М.: Просвещение, 1982. – 1982. – 191 с. – (Б-ка учителя географии).
23. Коринская В.А. Географыя материков ы океанов. 7 кл.: Метод. пособие / В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. - М.: Дрофа, 2000. - 128 с.
24. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х. : Основа, 2004. – 112 с.
25. Костенко Л.В. Географія України. 8-9 класи: Наочний посібник. – К.; Х.: Веста, 2007. – 152 с.
26. Круглик Л.І. Вивчення проблем соціальної географії в школі : навчально-методичний посібник / Л.І. Круглик, Л.Б. Паламарчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 140 с.
27. Крылова О.В. Уроки географии в 6 классе: Кн. Для учителя / О.В. Крылова. – М.: Просвещение, 2002. – 160 с.
28. Крылова О.В. Уроки географии: 7 кл.: Из опыта роботы. / О.В. Крылова. – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.
29. Лисенкова Г.Я. Лекции и семинары по географи в 10 классе / Г.Я. Лисенкова. – М. : Просвещение, 1992. – 143 с. – (Б-ка учителя географии).
30. Максаковский В.П. Географическая культура : учеб. пособ. [для студентов вузов] / В.П. Максаковский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 416 с.
31. Максаковский В.П. Преподавание географии в зарубежной школе /
В.П Максаковский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 368 с.
32. Методика обучения географии в средней школе: пособие для учителя / [Н.В. Андреев, И.И. Баринова, Ю.И. Валишин и др.]; под ред. И.С. Матрусова. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с. – ( Библиотека учителя географии).
33. Методика обучения географии в средней школе / [А.Е. Бибик, Т.П. Герасимова, А.В. Даринский, И.С. Матрусов, Б.П. Орлова, А.И. Соловьева]; под ред. А.Е.Бибик и др., изд. 2-е. - М.: Просвещение, 1975. – 384 с.
34. Никонова М.А. Методика преподавания региональной географии в школе: Учебное пособие для учителей географии и студентов географ. спец. высш. пед. учеб. заведений / М.А. Никонова, О.А. Бахчиев, И.В. Душина и др.; Под ред. М.А. Никоновой. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 188 с.
35. Новые взгляды на географическое образование : пособие ЮНЕСКО / [Норманн Дж. Грейвз, Филипп Пинчмелл, Майкл Нейш и др.] ; пер. с англ. ; под ред. В.П. Максаковского, Л.М. Панчешниковой. – М. : Прогресс, 1986. – 463 с.
36. Обух Г.Г. Методика обучения географии : учеб. пособие / Обух Г.Г. – Минск : Университетское, 2001. – 184 с.
37. Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка: новітні технології : навч. посіб. / Пальчевський С.С. – К. : Кондор, 2005. – 351 с.
38. Панчешникова Л.М. Методика обучения географии в средней школе / Л.М.Панчешникова. - М.: Просвещение, І98З. – 320 с.
39. Пестушко В.Ю. Географія материків і океанів. 7 клас : Методичний посібник для вчителя / В.Ю. Пестушко, Г.Є. Уварова. – Харків : Внста: Видавництво «Ранок», 2004. – 224 с.
40. Петрова Н.Н. Методика преподавания географии в дифференцированной школе / Н.Н. Петрова – М. : Блик и Ко, 2000. – 335 с.
41. Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе / Г.А. Понурова. – М. : Просвещение, 1991. – 192 с. – (Б-ка учителя географии)
42. Современный урок географии. Часть 1 : методические разработки уроков / [составитель И.И. Баринова]. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 128 с. («География в школе». Библиотека журнала. Вып. 7).
43. Солонько А.В. Современный урок географии. Ч. 4. Методические разработки уроков географии в 9 классе: Деловые игры / А.В. Солонько ; под. ред. И.И. Бариновой. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 96 с. – (Библиотека журнала «География в школе». Вып. 7).
44. Стадник О.Г. Загальна географія. 6 клас : методичний посібник для вчителя / О.Г. Стадник. – Х. : «Основа», 2006. – 208 с.
45. Стадник О.Г. Проблемні та творчі завдання до курсу економічної географії / О.Г. Стадник. – Х. : Основа, 2005. – 112 с. (Бібліотека журналу «Географія», Вип. 7 (19)).
46. Топузов О.М. Методика викладання економічної та соціальної географії світу: 10 кл. / О.М. Топузов, Л.В. Тименко. – К. : А.С.К., 2005. – 128 с.
47. Финаров Д.П. Методика обучения географии в школе : учеб. пособие для студентов вузов / Д.П. Финаров. – М. : АСТ: Астрель, ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 382 с. – (Высшая школа)
48. Шатных А.В. Современный урок географии. Ч. 3. Методические разработки уроков географии в 10 классе / А.В Шатных. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 128 с. – (Библиотека журнала «География в школе». Вып. 6).
49. Шляхи підвищення ефективності уроку географії : посібник для вчителя ; [упоряд. О.Я. Скуратович]. – К. : Рад.шк., 1991. – 93 с.
50. Підручники з географії для 5-10 класів.

Статті в періодичній методичній літературі
1. Баринова И. Современный урок географии / И. Баринова // Краєзнавство. Географія. Туризм .- 2001.- №№21-24.
2. Бугрій О. Оцінювання якості шкільної географічної освіти / Олена Бугрій // Рідна школа. – 2008. – № 5. – С. 3–11
3. Булава Л.М. Концептуальні основи підручника географії для 6 класу / Л. Булава, О. Мащенко // Імідж сучасного педагога. — 2006. — № 9-10 (58-59). — С. 102-105.
4. Булава Л. Методичні рекомендації щодо організації олімпіад з географії / Л. Булава // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 5. – С. 37-44; № 6. – С. 31-42.
5. Вішнікіна Л.П. Теоретичний аспект застосування навчального моделювання в шкільній географії / Л.П. Вішнікіна // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 6. – С. 31–34.
6. Гілецький Й. Теоретичні засади формування змісту загальної географічної освіти / Й. Гілецький // Географія і основи економіки в школі, 2002.-№2.-С.12-14.
7. Зеленська Л.І. Комп’ютерний навчальний посібник „Фізична географія України” / Л.І. Зеленська, Ю.О. Агєєв, В.В. Безуглий // Географія і основи економіки в школі. – 1997.-№2.-С. 21.
8. Кобернік С. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання географії / С. Кобернік, Р. Коваленко // Географія і основи економіки в школі .- 2002.-№3.-С.10.
9. Кобернік С. Сучасний підручник з географії та проблеми його вдосконалення / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі.-2003.- №5.
10. Концепція змісту географічної освіти в ЗОШ України / Географія і основи економіки в школі, 2001. - №№ 3, 4, 5.
11. Корнєєв В.П. Історія та сьогодення творення вітчизняних підручників географії для школи / В.П. Корнєєв // Географія та основи економіки в шк. – 2004. – № 4. – С. 12–15.
12. Корнєєв В. Сучасний урок географії: методи навчання / В.П. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі – 2007. – № 8. – С. 8–10
13. Корнєєв В. Урок географії: загальні вимоги, типи і структура / В. Корнєєв // Географія та основи економіки в школі – 2007. – №. 3 – С. 2-5
14. Матюхін О. Використання персональних комп’ютерів на уроках географії. Методичні рекомендації / О. Матюхін, П. Харченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002, №42,- С.7-12.
15. Мащенко О.М. Концептуальні засади шкільної географічної освіти у складі освітньої галузі «Природознавство» // Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті: Мат. Всеукр. наук.-практ. семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006.— С.99-112.
16. Муніч Н. Програмоване застосування системи проблемно-символічних сигналів (ПСС) у викладанні географії / Н. Муніч // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – № 5 (250). – С. 11.
17. Самойленко В.М. Інтеграція математично-модельних і геоінформаційних засад підготовки географів / В.М. Самойленко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. – 2005. – Вип. 51. – С.10-12.
18. Сиротенко А. Проблеми конструювання шкільних підручників з географії / А. Сиротенко //Географія та основи економіки в школі. - 2001.-№6.- С.12.
19. Топузов О.М. Навчальні моделі – основа організації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії / О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 47–49.
20. Уварова Г. Як працювати з підручником “Географія материків і океанів” / Г. Уварова // Географія і основи економіки в школі, 1999. - №3. - С. 13-15.
21. Уварова Г. Формування географічних понять у курсі “Географія материків і океанів” / Г. Уварова //Географія і основи економіки в школі. - 2000. - №4. - С. 27-31.
22. Филатова Н.Б. Компьютер на уроке географии / Н.Б. Филатова // География в школе. - 2001.- №2.- С. 51
Фото:
Джерело: власний архів
Категорія: Методика викладання географії | Додав: BULAVA (19.07.2011) | Автор: Леонід Миколайович Булава E
Переглядів: 23229 | Рейтинг: 3.7/3
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar