Головна » Статті » Методичні матеріали » МАН [ Додати статтю ]

Вимоги до структури науково-дослідницької роботи в МАН

УВАГА! З'явились зміни до написання науково-дослідницьких робіт МАНу в 2013 році -для того, щоб переглянути натисніть посилання нижче:
Зміни 2013р.

Наукова робота - це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам,  має певну структуру, містить результат власного і власні, висновки, її якість може бути визначена за такими критеріями:

 • актуальність обраної теми;
 • науковість, повнота розкриття теми , аргументованість висновків;
 • елемент творчості;
 • стиль, грамотність.

Перш ніж працювати над обраною темою, учень повинен мати уявлення про методи наукового дослідження - тобто шлях дослідження, спосіб досягнення рішень конкретних завдань. При дослідженні мовних фактів можуть бути використані, наприклад, такі методи: індукція, дедукція, аналіз, синтез, описовий, порівняльно-історичний, лінгвістичної географії, зіставний, структурний, методи соціолінгвістики (анкетування, інтерв'ювання, спостереження, експериментування тощо).

Наступним важливим кроком є вибір теми дослідження. Правильно обрати тему роботи - це наполовину забезпечити її успішне виконання. При цьому потрібно обов'язково враховувати сили й здібності учня. У самому формулюванні теми міститься мета дослідження, яка в процесі дослідження може розвиватися й збагачуватися, але її суть залишається тою самою, доки проблема не буде розв'язана. Тема повинна бути актуальною та відзначатися новизною. Формулювання теми передбачає і з'ясування шляхів, методів її вирішення. Від правильності формулювання теми і завдань дослідження залежить і кінцевий результат.

«Якщо говорити, наприклад, про лінгвістику, то й надалі залишається актуальним дослідження .структури мови, її рівнів і одиниць (фонем, морфем, лексем, синтаксичних конструкцій) у їх синтагматичних зв'язках та парадигматичних відношеннях. Не втратили значення дослідження зв'язків і співвідношення мовних явищ і мови в цілому з позамовною дійсністю - проблеми кореляції мови і мислення, мови і суспільства, мови і культури тощо, закономірностей розвитку і функціонування мов. Актуальним є вивчення процесу становлення і функціонування мови як державної, шляхів нормування і стандартизації української галузевої термінології, а також дослідження нових явищ, спричинених сучасними суспільно-політичними обставинами. Актуальними залишаються дослідження з лексикографії, лінгводидактики, машинного перекладу, автоматичного пошуку інформації тощо» [1:29, 30].

Назва теми повинна бути простою, по можливості короткою і оригінальною, іноді для більшої конкретизації до назви можна додати невеликий підзаголовок (2-5 слів). У назвах необхідно уникати ускладненої термінології, особливо так званого псевдонаукового характеру, як, наприклад, "Дослідження питання...", "Деякі питання...", "Дослідження деяких шляхів...".

Перед тим, як робити науковий виклад теми, виконавець повинен мати вже зібраний фактичний матеріал, розгорнутий план свого твору, чітко уявляти всю його структуру. Чітке уявлення мети та провідної ідеї дослідження гарантує правильне викладення кожної думки.

Науково-дослідницька робота має таку структуру: вступ, основна частина, висновки, література, додатки (за їх необхідності).

У вступі потрібно розкрити сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається, її значущість. Чітко визначити предмет дослідження, вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання потребують подальшого опрацювання. Необхідно чітко сформулювати мету роботи та окреслити ряд конкретних завдань, розкрити новизну, практичне та теоретичне значення дослідження, його актуальність. Під актуальністю насамперед розуміють доцільність даної роботи для розвитку відповідної галузі науки, особливо вітчизняної.

Основна частина роботи обов'язково складається з декількох розділів, які можуть мати підрозділи, пункти та підпункти. Знижує рівень роботи переобтяженість її матеріалами, які взагалі не стосуються теми дослідження. В основній частині потрібно висвітити теоретичні основи роботи, розкрити зміст використаних термінів, викласти хід дослідження. Учень повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі тези. Зміст роботи має відповідати меті, наприклад, у роботах із літературознавства не підміняти аналіз творчості письменника викладом його біографії. Особливої уваги необхідно надати логічності викладу та плавності переходу від викладу одного питання до іншого. Не потрібно зловживати цитуванням, але принципові для змісту роботи думки науковців потрібно процитувати.

У висновках необхідно зробити короткий виклад найважливіших результатів, які були одержані в ході роботи. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, про які було повідомлено у вступі, та сформульовані відповідно до опису основної частини. Варто наголосити на важливості отриманого наукового здобутку для науки, при потребі можна сказати про перспективу даного дослідження, викласти рекомендації щодо використання одержаних результатів. Висновки мають бути конкретними, підкріплені фактами та логічно випливати з них. У висновках не повинно бути ні нових фактів, ні нових узагальнень порівняно з попереднім текстом.

Список літератури пишуть з нової сторінки й називають «Література». Якщо ж під час дослідження користувались архівними матеріалами, даними з мережі Інтернет, то список літератури потрібко назвати «Список використаних джерел». Список використаної літератури містить перелік джерел (художніх текстів, наукових праць і т.д.), на які спирається робота. При цьому як таких, які безпосередньо цитуються в роботі, так і таких, на які в ній посилаються без наведення відповідних цитат. Літературні джерела оформляють відповідно до стандарту й розміщують в алфавітному порядку прізвищ авторів. Газетні публікації варто використовувати лише в крайньому випадку. Краще пошукати роботи цього ж автора в інших виданнях. Під час роботи над дослідженням учень повинен користуватися енциклопедичними та тлумачними словниками, які допоможуть з'ясувати значення термінів чи понять.

Поділ на два списки мас місце у випадку, -якщо, крім вітчизняних, у роботі використовуються іншомовні джерела. Українськомовні та російськомовні джерела не розділяються і подаються єдиним алфавітним списком.

Зразок оформлення списку літератури

 1. Артемчук Г. та ін. Методика організації науково-дослідницької роботи: Навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. - К.: Форум, 2000. – 271 с.
 2. Волобуєва А. Організація самостійної пошукової діяльності учнів на уроках математики // Обдарована дитина. - 2000.- №4. - С. 12-15.
 3. Народ скаже – як зав'яже/ Упорядник Н.Шумада. - К.: Дніпро, 1985. - 124с.
 4. Ситченко А. Визначення індивідуального стилю письменника (На основі структурування поняття) // Дивослово. – 2002. - №5. - с.48-51.
 5. Тичина П. Твори. - К.: Молодь, 1990. -116с.
 6. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. - К.: Наукова думка. 1993.
 7. Юркевич П. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого//Юркевич П. Вибране. - К.: Абрис, 1993. - С.41-44.

Робота може містити додатки (таблиці, діаграми, графіки, схеми та ін,), що підвищує науковий рівень дослідження, робить висновки переконливішими і аргументованішими. Додатки оформляються в кінці роботи, кожен з нової сторінки, мають назви й нумеруються буквами (наприклад: Додаток А).

Науково-дослідницька робота повинна засвідчити теоретичні знання учня; навички самостійно опрацьовувати наукові джерела (статті, монографії, матеріали творчих дискусій тощо) і на їх підставі приходити до самостійних висновків та узагальнень оригінального наукового характеру. Мова науково-дослідницької роботи повинна бути точною, чіткою, зрозумілою й позбавленою подвійного тлумачення.

Як показує досвід роботи, типовими недоліками багатьох учнівських наукових досліджень є їх реферативно-описовий характер; неповнота розкриття теми (це часто трапляється через те, що сама тема сформульована занадто широко й учень просто фізично не в змозі її осягнути й дослідити); відхилення від теми дослідження; не визначено завдань дослідження, які потрібно виконати. задля досягнення мети; відсутність посилань на використану літературу; не дотримання наукового стилю викладу: відсутність власних висновків, які б логічно випливали з проведеного дослідження; наявність пунктуаційних, стилістичних, мовленнєвих помилок тощо.

Організація пошукової діяльності учнів дає їм можливість самостійно та цілеспрямовано працювати, розвиває креативне мислення, вдосконалює систему теоретичних знань, практичних вмінь та навичок. Але учитель повинен усвідомлювати, що робота над розвитком науково-дослідницьких здібностей учнів повинна носити не епізодичний характер, а представляти собою цілісну систему навчання. Лише за такої умови ми можемо досягти якісних результатів.

 Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт

Робота оформляється за схемою курсової (дипломної) роботи вищих навчальних закладів освіти.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок. Кожна робота складається п вступу, основної частини та висновків.

Завершують наукову роботу список використаної літератури (в алфавітному порядку) і додатки.

Кожен пункт плану потрібно починати з нової сторінки.

Оригінал друкується на папері формату А-4 (з використанням шифрів текстового редактора Microsoft Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом). Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

 • в одному рядку 60 + 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;
 • абзацний відступ 3-5  інтервалів;
 • на одній сторінці суцільного тексту 40 +2 рядки;
 • верхнє поле 20мм, праве - 10мм;
 • ліве нижнє довільне, але не менше 20мм;
 • заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ЛІТЕРАТУРА" друкуються великими літерами симетрично тексту. Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої - великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. До загального обсягу роботи не входять додатки, рисунки, таблиці, які займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки.

Кожна таблиця повинна мати свою назву, яка б відповідала її змісту. Назва і слово "Таблиця" починається з великої літери. Назва не підкреслюється.

Оформлення цитат. Після лапок або без цитатних посилань в квадратних дужках: [2, 34], де перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга - на сторінку, де міститься цитата. Посилання на авторів та джерела, з яких, запозичуються матеріали або окремі результати, - обов'язкове.

Захист здійснюється на основі другого примірника.

Наукова робота обов'язково підлягає оцінці відповідними фахівцями (досвідченим вчителем, науковцем, спеціалістом певної галузі).

Робота повинна бути виконана державною мовою.

 

Зразок  титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України
Київське обласне територіальне відділення Малої академії наук України

 
 

Секція біології

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПОЗИТИВНИХ НАСЛІДКІВ

 

 

Роботу виконала
Білан Анастасія Олександрівна,
учениця Н-А класу ЗОНІ МИ ст. № 18
м. Білої Церкви Київської області

Науковий керівник:
Маньківська Людмила Борисівна,
вчитель-методист
ЗОШ МИ ст. № 18м. Білої Церкви

Рецензент:
Грабовський Олексій Олександрович,
кандидат сільськогосподарських    наук,
доцент кафедри рослинництва
Білоцерківського державного аграрного університету

 

Біла Церква
2003

Зразки оформлення змісту роботи

Зразок 1

ЗМІСТ
 
Вступ ... 3
 
Розділ 1. Символи та символіка. Теоретичні основи проблеми дослідження
Сучасне трактування символу ... 5
Класифікація символів птахів ... 7
Розділ 2. Символіка птахів
Символи кохання, подружньої вірності ... 11
Символи материнства ... 16
Символи краси та відродження ... 20
Символи сміливості й могутності ... 21
Символи спустошення ... 24
Символи нещастя та смерті ... 25
Символи домовитості, достатку ... 27
 
Висновки ... 31
Література ... 35
Додатки ... 37

 

Зразок 2

ЗМІСТ
 
Вступ ... 3
 
Розділ 1. Що таке цінності та чим визначається цінність речей ... 5
Розділ 2. Становлення особистості в період ранньої юності ... 8
Розділ 3. Сім'я як важливий фактор, що впливає на формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді ... 13
Розділ 4. Школа та колектив - цінний чинник виливу на світогляд учнів ... 16
Розділ 5. Вплив навколишнього середовища на формування цінностей ... 20
 
Висновки ... 26
Література ... 29

Зразок З

ЗМІСТ
 
Вступ ... 3
 
Теоретична частина
Сутність процесу уваги та його місце в життєдіяльності людини. Обґрунтування існування міжіндивідуальних розбіжностей ... 5
Функції уваги ... 5
Властивості уваги ... 8
Види уваги ... 10
Уважність як властивість особистості ... 12
Особливості уваги школяра ... 14
Індивідуальні особливості уваги школяра ... 18
 
Експериментальна частина.
Методи діагностики та результати діагностиці індивідуальних особливостей уваги ... 22
Висновки ... 31
Література ... 33
Додатки ... 35

Фото:
Джерело: http://ostriv.in.ua
Категорія: МАН | Додав: wiktor (24.03.2010)
Переглядів: 75662 | Коментарі: 17 | Теги: структура науково-дослідницької роб, вимоги до роботи МАН, МАН, наукова робота | Рейтинг: 3.2/14
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 17
avatar
17 yuliasergeeva62 • 00:57, 23.07.2017
як писати роботу по літературній творчості? що там має бути? можливо,хтось може кинути зразок
avatar
16 яся • 15:37, 04.10.2011
шукаю МАнівську роботу з зарубіжної літератури,але нічого подібного не знайшла.Хто писав можете викласти приклад,якщо неважко?Дякую
avatar
14 Вадим • 15:00, 02.07.2011
В роботі на МАН повинні бути розписані різноманітні за темою досліди. Хотілося побачити хоч приблизно приклад проведення дослідів(наприклад, по біології).
avatar
15 wiktor • 21:12, 02.07.2011
Вадиме, по суті науково-дослідницька робота в МАН за вимогами мало чим відрізняється від курсових робіт ВНЗ. Якщо Ви хочете ознайомитись із порядком опису біологічного дослідження в науковій роботі - пошукайте курсові відповідної тематики. cool cool
avatar
13 Nastya • 10:54, 01.07.2011
Аааа, дякую дуууже за надану допомогу :)
Не уявляєте, як Ви мені допомогли :)
Респект саайту))
avatar
11 Nastya • 14:54, 29.06.2011
Будь ласка, підкажіть, які бувають теми на МАН з журнадістики, бо хоч вбивайся, ніде не можу знайти :)
avatar
12 wiktor • 19:55, 29.06.2011
Перелік тем робіт учасників конкурсу-захисту МАН 2010р. Можна знайти на сайті Рівненнської МАН - http://man.rv.ua/docs/ii_etap_provedennya_spiski.zip . Дивись секцію "Журналістика" cool
avatar
9 Стаси • 19:35, 27.06.2011
Є одне питання...
Я захищаюсь 3-ій раз (з 7-го класу)
Кожного року норми оформлення змінюються.
Тому наскільки актуальна інформація щодо офрмлення на цьому сайті для Київської МАН на 2011 рік

P.S. Заздалегідь дякую за відповідь
avatar
10 wiktor • 21:52, 27.06.2011
Найбільш актуальну інформацію щодо науково-дослідницьких робіт МАН, та й взагалі діяльності Малої академії наук можна знайти на сайті Рівненської Малої академії наук - man.rv.ua. biggrin
avatar
7 гость • 09:46, 25.06.2011
якіб теми для ману ви б могли запропонувати?
avatar
8 wiktor • 12:27, 25.06.2011
А яка секція Вас цікавить?
avatar
5 Natali Metan • 19:54, 03.02.2011
оммм, цікаво, а яка роль наукового керівника у написанні такої роботи ???
А то мій, сказати так, відверто, - шарить =))
avatar
6 wiktor • 20:05, 03.02.2011
Науковий керівник допомагає учневі визначитися із темою майбутнього дослідження. Окрім того, на керівника покладаються організаторські завдання: пояснити суть, методику та процес наукового дослідження, структуру манівської науково-дослідницької роботи та вимоги до неї. А також надання консультацій щодо підбору літератури інших джерел інформації, корегування змісту роботи. Словом науковий керівник - це та людина, що безпосередньо не пише манівську роботу, але спрямовує та організовує творчу діяльність учня на цьому нелегкому та тернистому шляху.
avatar
3 Алла • 15:14, 12.12.2010
Я беру участь у МАН вдруге. Де можна дізнатися правила оформлення додатків до роботи?
avatar
4 wiktor • 15:54, 12.12.2010
Деякі методичні матеріали можна переглянути на сайті Рівненської Малої академії наук - http://man.rv.ua/index.php?id=met_materials wink
avatar
1 лими • 16:20, 27.07.2010
знаете я тоже буду защищать в декабре 2010 года и мне очень страшно ведь в первый же раз!!!!!
avatar
2 wiktor • 15:14, 28.07.2010
Так я тебе розумію, адже маю відношення до МАНу. Цікаво яка тема твоєї наук.-дослід. роботи?
ComForm">
avatar