Головна » Статті » Реферати, курсові, дипломні » Загальний каталог [ Додати статтю ]

Географічна характеристика країн пострадянського простору

    СРСР, що проіснував з 1922 до 1991 p., займав майже шосту частину суходолу, об'єднував понад 100 націй та народностей, які утворювали в його складі 15 союз­них і 20 автономних республік. Розпад такої великої країни на 15 суверенних дер­жав став однією з визначальних подій XX ст. Це позначилося не тільки на політико-географічних реаліях, а й змінило економічну ситуацію як в регіоні, так і в світі.
Країни регіону об'єктивно зв'язані сусідським положенням, спільністю історич­ного розвитку, певною єдністю господарського життя та інфраструктурою, зокрема транспортною.
Шлях у кожної країни свій, залежно від умов її розвитку та соціально-еко­номічного стану. Відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку між країнами регіону дуже великі: з одного боку, Росія, яку завдяки потужному потенціалу мож­на віднести до провідних країн світу, з другого, наприклад, Киргизька Республіка, яка дістала статус країни, що розвивається.
Хід реформ також різний: від докорінних змін в усіх сферах життя (Росія, Кир­гизька Республіка) через часткові реформи (Казахстан, країни Закавказзя) до повільних, що майже не торкаються основних сфер життя (країни Центральної Азії).
Потенціал цієї території могутній: мінерально-сировинна база представлена всіма видами ресурсів, необхідних для розвитку промисловості. В регіоні є значні запаси лісу, водних та земельних ресурсів. При всій нерівномірності освоєння території тут є до­статній трудовий потенціал, а високий рівень освіти й науки здатен забезпечити розви­ток науково-технічного прогресу в економіці регіону. Спеціалізація, що склалася за об'єктивних умов, визначає місце кожної країни на регіональному та світовому ринках.
Росія - євразійська держава регіону, що має один з найпотужніших природно-ресурсних потенціалів світу. Насамперед вона й досі - один з провідних світо­вих постачальників паливно-енергетичних ресурсів, має розвинуту енергетичну та металургійну бази, різноманітне машинобудування, що забезпечує більшу частину галузей господарства засобами виробництва. АПК спеціалізується на виробництві зерна, м'яса, масла, картоплі. Велику роль відіграє транспорт, зв'язуючи окремі час­тини країни та забезпечуючи її зовнішньоекономічні зв'язки.
Для Росії істотними є проблеми реформування економіки, раціонального вико­ристання всіх ресурсів, екологічні, демографічні та міжетнічні проблеми. В межах країни спостерігаються певні протиріччя між розвинутою європейською частиною зі спеціалізацією на обробній промисловості та азіатською, що більше спеціалізується на добувних галузях та циклах первинної обробки сировини.
Відмінності в природних умовах і ресурсах, в освоєнні території зумовили значні відмінності в господарюванні, спеціалізації, рівнях соціально-економічного розвитку ок­ремих частин країни. Це дає змогу виділити на території Росії історико-географічні ра­йони: Центральну Росію, Російську Північ, Південь, Поволжя та Урал, Західний Сибір, Східний Сибір і Далекий Схід.
Білорусь - одна з пострадянських республік колишнього СРСР, країна, гео­графічне положення якої сприяє розвитку транзитів через її територію. Природні ре­сурси Білорусі небагаті, тому їй доводиться імпортувати сировину з інших країн світу, зокрема з Росії.
Білорусь розвиває такі галузі промисловості, як машинобудування (виробництво важких автомобілів, тракторів, верстатів), хімічну і нафтохімічну промисловість. Зем­леробство країни потребує меліорації. Краще розвинуте тваринництво. Ринкові ре­форми поки що не торкнулись Білорусі, не відбулися й структурні зміни в промис­ловому комплексі країни.
Молдова, що має сприятливі природні умови для розвитку багатогалузевого сільського господарства, спеціалізується на виробництві продукції АПК, зокрема не виноградарстві, садівництві, овочівництві та продукції їх переробки. Промисловість країни працює на задоволення потреб АПК.
Країни Закавказзя - Азербайджан, Вірменія, Грузія - вирізняються великою різноманітністю природних умов і ресурсів. Запаси мінеральної сировини (особливо паливно-енергетичної, рудної) в поєднанні з наявними трудовими ресурсами зумо­вили розвиток промисловості, особливо її обробних галузей. Різноманітні агрокліматичні умови сприяли розвиткові багатогалузевого сільського господарства в межах якого субтропічна спеціалізація поєднується з відгонно-пасовищним тваринництвом Портове, курортне господарство та туризм також є галузями спеціалізації району,
Азербайджан спеціалізується на нафтодобувній та нафтопереробній промисло­вості; Вірменія - на точному машинобудуванні та харчовій промисловості; Грузія - на транспортному машинобудуванні та ін.
Особливості природних умов та освоєння території зумовили розвиток у країнах Центральної Азії потужного багатогалузевого агропромислового виробниц­тва, основаного на виробництві зерна в степовій зоні Казахстану та монокультурі ба­вовнику в решті країн регіону та пов'язані з ним галузі промислового виробництва Значні й різноманітні запаси мінеральних ресурсів, особливо палива та руд кольо­рових металів, хімічної сировини зумовили розвиток паливно-енергетичного комп­лексу, комплексу по переробці сировини та виготовленню конструкційних ма­теріалів, а надлишок, трудових ресурсів, притаманний всім країнам регіону, - галу­зей середнього та точного машинобудування.
Казахстан - одна з найбільших за площею й найпотужніших за економічним потенціалом країн регіону. Географічне положення в центрі Євразії на перетині основних транспортно-торговельних зв'язків є своєрідною перевагою країни перед іншими, насамперед у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.
Інші країни регіону є передусім агропромисловими країнами. Потужний АПК роз­вивається на монокультурі бавовнику. Розвивається добувна промисловість та ланки первинної переробки сировини. Дістав розвитку паливний комплекс (Туркменістан, Узбекистан), виробництво кольорових металів (Узбекистан, Киргизька Республіка, Таджикистан), машинобудування (в усіх країнах регіону), хімічна промисловість (Турк­меністан, Таджикистан).
Надра Казахстану багаті різними видами паливно-енергетичних ресурсів, сировиною для розвитку хімічної промисловості та будівельної індустрії, але особливо запасами руд металів. Основою енергетики Казахстану є теплові та гідравлічні електростанції. Машинобудування спеціалізується переважно на виробництві устаткування для вугільної, нафтової, будівельної промисловості та агропромислового комплексу. АПК спирається на розвинуте сільське господарство. Казахстан має тісні економічні в'язки з країнами Центральноазіатського регіону, з Росією та іншими країнами світу.

Фото:
Джерело: http://www.refine.org.ua
Категорія: Загальний каталог | Додав: wiktor (15.01.2010)
Переглядів: 5738 | Теги: СРСР, географія, реферат, характеристика | Рейтинг: 4.0/1
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar