Головна » Статті » Книги » Книги на українській [ Додати статтю ]

Топ-5 геоморфологічних та палеогеографічних проблем України

Завантажити повний варіант книги можна за цим посиланням: 
http://www.ex.ua/view_storage/983114832267


Академія наук вищої освіти України
Відділення наук про Землю
 
 
 
 
В. Г. Пазинич
 
 
 
ТОП-5 
ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ
 
За загальною редакцією професора Володимира СТЕЦЮКА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Київ – 2012

УДК 551.4
 
Монографія
 
Пазинич  В.  Г. // За  редакцією  В.В.  Стецюка.  Топ-5  геоморфологічних  та палеогеографічних проблем України. – Київ: « …. », 2012. – 114 с.
 
ISBN 978-966-96790-2-4
 
У виданні викладено низку результатів комплексних досліджень геоморфологічних та палеогеографічних умов антропогену України, передусім, постгляціальних часів, та сусідніх регіонів  Центральної  та  Східної  Європи,  які  покликані  виправити  деякі  хибні  теоретичні уявлення  щодо  питань  формування  рельєфу  земної  поверхні  зазначених  територій  та  їхніх природних умов. Значної  уваги  надано  розрахункові  енергетичних  етапів  льодовикових  часів  та післяльодовикових процесів, що дозволило із значно більшою вірогідністю пояснити низку проблем, пов'язаних із генезисом гляціального рельєфу.
По-новому  розглядається  проблема  визначення  віку  геологічних  утворень  долинно-терасового  комплексу  в  басейні  Середнього  Дніпра,  критично  і  доказово,  з  позицій відповідності  фізичним  законам  оцінюються  уявлення  щодо  еолової  гіпотези  походження лесу.  Звернено  увагу  читачів  на  проблеми  встановлення  часів  формування  лесових  товщ. З'ясовано проблематику наявності кісток ссавців у лесових товщах за відсутності слідів їхньої життєдіяльності, залишок рослинності та ґрунтового покриву.
Доведено  величезні  можливості  дистанційного  дослідження  не  тільки  сучасного рельєфу земної поверхні, але й природних явищ віддалених часів, що разом із традиційними видами дистанційних досліджень, свідченнями геолого-геоморфологічних методів дозволило реконструювати послідовність післяльодовикових подій  у басейні Дніпра. Наведено, також, результати дослідження наслідків діяльності водно-льодовикових та селевих потоків у деяких гірських областях Європи, зокрема, тих, яким завдячує своїм походженням озеро Балатон. Для  працівників  наукових  та  виробничих  установ  біологічного,  геологічного, географічного, археологічного спрямування, студентів, аспірантів, викладачів географічних та природничо-географічних факультетів вищих навчальних закладів.
 
Рецензенти:
ПАЩЕНКО В.М., — доктор географічних наук, професор (Національний аграрний
університет);
СТЕПАНЧУК  В.М.  —  доктор  історичних  наук,  провідний  науковий  співробітник
Інституту археології НАН України.
 
ISBN 978-966-96790-2-4


 
Academy for Sciences of higher education in Ukraine
 
Department of Earth Sciences
 
 
 
V.G. Pazynych
 
 
 
TOP-5  
geomorphological and paleogeographic  
problems of Ukraine

 
Edited by Volodymyr Stetsyuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyiv – 2012

УДК 551.4
 
M o n o g r a p h
 
Pazynych V.G. // Editor: V. Stetsyuk. Top-5 geomorphological and paleogeographic problems of Ukraine. – Kyiv: « …. », 2012. – 114 p.
 
ISBN 978-966-96790-2-4
 
This book presents some results of complex investigations of geomorphologic and Quaternary paleogeographic conditions in Ukraine, neighbouring regions of Central and Eastern Europe. Obtained results are making the corrections to the some false theoretical views on the landformings within the postglacial stage of these territories and their natural environment. Considerable attention was paid to the estimating of power phases of glacial and postglacial processes. This allowed  to resolve a number of problems associated with the genesis of glacial topography much more likely.  
The problems of the dating of Middle Dnipro valley and its terraces were solved on the new theoretical base. The eolian hypothesis of the loess origin was revised from the standpoint of it correspond with physics laws. The notice on the of loess strata dating was done. The problems of presenting the bones, vegetation remnants and soil blocks in loess without evidences of they burial was disclosed.   
The comprehensive possibilities of remote sensing for researching of the modern landscapes as well for study of natural phenomena in the past were shown. Together with traditional remote sensing studies, geological and geomorphologic information the reconstruction of the sequence of postglacial events for Dnipro-river basin was done. We show also the results of the water-ice and debris flows activity in some Europe mountain areas, particular those which were creating of Lake Balaton.
Book is oriented for scientists of biological, geological, geographical, archaeological areas, students, teachers, and geographical natural and geographical departments of the universities.
 
 
Reviewed by:
PASHCHENKO V.M.- Doctor of Geographical Sciences, Professor (National Agricultural
University);
STEPANCHUK V.M. - Doctor of Historical Sciences, Key Researcher at the Institute for
Archaeology, National Academy for Sciences of Ukraine
 
ISBN 978-966-96790-2-4
 
 

 
Академия наук высшего образования Украины
Отделение наук о Земле
 
 
 
В. Г. Пазинич
 
 
 
ТОП-5  
геоморфологических и палеогеографических
проблем Украины
 

Под общей редакцией профессора Владимира СТЕЦЮКА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Киев – 2012

УДК 551.4
 
Монография
 
Пазинич В. Г. // За редакцией В.В. Стецюка. ТОП-5 геоморфологических и палеогеографических проблем Украины. – Киев: « …. », 2012. – 114 с.
 
ISBN 978-966-96790-2-4
 
В  издании  изложены  некоторые  результаты  комплексных  исследований геоморфологических  и  палеогеографических  условий  антропогена  Украины,  соседних регионов  Центральной  и  Восточной  Европы,  которые  призваны  исправить  некоторые ложные  теоретические  представления  по  вопросам  формирования  рельефа  земной поверхности указанных территорий в постгляциале и их природных условий.  
Значительное внимание уделено расчету энергетических этапов ледниковых времен и послеледниковых процессов, что позволило с гораздо большей вероятностью разрешить ряд проблем, связанных с генезисом гляциального рельефа.
По-новому  рассматривается  проблема  определения  возраста  геологических образований  долинно-террасного  комплекса  бассейна  Среднего  Днепра.  Критически  и доказательно,  с  позиций  соответствия  физическим  законам,  оцениваются  представление  о эоловой  гипотезы  происхождения  лессов.  Обращено  внимание  читателей  на  проблемы установления  времени  формирования  лессовых  толщ.  Выяснено  проблематику  наличия костей  млекопитающих  в  лессовых  толщах  при  отсутствии  следов  их  жизнедеятельности, остатков в них растительности и почвенного покрова.
Доказано  огромные  возможности  дистанционного  исследования  не  только современного  рельефа  земной  поверхности,  но  и  природных  явлений  отдаленных  времен, что  наряду  с  традиционными  видами  дистанционных  исследований,  показаниям  геолого-геоморфологических  методов  позволило  реконструировать  последовательность послеледниковых  событий  в  бассейне  Днепра.  Показано,  также,  результаты  исследования последствий  деятельности  водно-ледниковых  и  селевых  потоков  в  некоторых  горных областях Европы, в частности, тех, которым обязано своим происхождением озеро Балатон.
Для  работников  научных  и  производственных  учреждений  биологического, геологического,  географического,  археологического  направления,  студентов,  аспирантов, преподавателей  географических  и  естественно-географических  факультетов  высших учебных заведений.
 
 
Рецензенты:
ПАЩЕНКО В.М., — доктор географических наук, профессор (Национальный аграрный
университет);
СТЕПАНЧУК  В.М.  —  доктор  исторических  наук,  ведущий  научный  сотрудник
Института археологии НАН Украины.
ISBN 978-966-96790-2-4


 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ
 
Почему я охотно обращаюсь к читателю с этим «Предисловием»?
 
Наблюдения «со стороны»
 

1.  Потому,  что  с  проблемами,  которые  сопровождали  научный  рост Василия  Григорьевича  ПАЗИНИЧА,  я  знаком  длительное  время.  Так,  вначале почти  никто  не  хотел  верить,  что  некоторые  особенности  формирования современного рельефа земной поверхности вызваны существованием доселе не оцениваемых  электромагнитных  полей  в  зонах  крупных  и  мелких  разломов земной  коры.  В  то  же  время  теоретические  положения  этой  проблемы  со временем  убедительно  подтвердились.  Так,  в  зарубежных  публикациях, касающихся  теории  эолового  рельефообразования,  только  в  последнее  время
появились  работы,  в  которых  оценивается  участие  в  нем  электростатического поля (упоминания о нем на уровне догадок, появлялись еще в 30-х годах п.с.).
Но, до сих пор еще происходит только лишь оценка возможностей упомянутых закономерностей.  До  настоящей  оценки  физико-математических  моделей  В.Г. ПАЗИНИЧА 1980-1995 года  дело  еще  не  дошло.  К  сожалению,  работа законченная  еще  в 1982 году,  была  защищена  только  в 1995 году.  При  этом единственным  изменением  в  ней  был  язык.  Она  было  просто  переведена  с русского на украинский язык.

2.  Потому,  что  настоящим  признанием  достижений  В.Г.  ПАЗИНИЧА, правда,  с  двадцатилетним опозданием,  стал  раздел  в  незаурядной  монографии члена-корреспондента НАНУ М.Д. ГРОДЗИНСКОГО «Познание ландшафта», в которой  он  отметил  результаты  изучения  роли  геопотенциальных  полей  В.Г. ПАЗИНИЧА,  в  образовании  ландшафтов.  М.Д.  ГРОДЗИНСКИЙ  не  только указывает на эти результаты,  а проводит их детальный анализ (т.2,  с.385-388). Кстати,  это  единственная  упомянутая  на  таком  уровне  разработка  украинских ученых.

3. Потому, что почти никто из геоморфологов и палеогеографов Украины не  пытался  применить  для  оценки  результатов  своих  исследований  их соответствие физическим законам, известным всем со школьной скамьи. А ведь понятие «физическая  география»  самым  тесным  образом  изначально  было связано  с  классической  физикой.  И,  поскольку  все  физические  законы  были выведены и сформулированы путем изучения объективных природных явлений, то  земная  поверхность,  усеянная  ныне  формализованными  категориями  вроде «ландшафтов» и их более мелкими иерархическими таксонами, рассматривалась как  арена  деятельности  природных  процессов.  Многозначительность  этого можно  прекрасно  проследить,  ознакомившись  с  историей  физической географии,  так  талантливо  сформулированной  и  представленной  на Интернетсайте Московского государственного университета. Многие известные ученые физики 17-18 ст. были авторами учебников и по физике, и по географии. Нередко  эти  изыскания  публиковались  в  одном  издании.  Однако,  после разделения  понятий «физика»  и  физическая  география»,  география  свелась  к
«мельканию  городов  и  стран,  параллелей  и  меридианов»,  а  проблемы физических аспектов природных явлений отодвинулись на второй план. После этого  термин «физическая  география»  обрел  абстрактное,  формализованное значение,  что  дало  возможность  весьма  для  свободной  интерпретации природных (читай – «географических») явлений.

4.  Потому,  что  вклад  ВГП (так  будем  называть  исследователя  для краткости)  в  создание  прообраза (модели)  оценки  природных  явлений,  на примере геоморфологических и палеогеографических событий изученной части антропогена  территории  Центральной  и  Восточной  Европы  является неоценимой  путеводной  нитью  для  физически  и  математически  строгой доказательности  очень  сложных,  многофакторных,  системных  природных современных и отдаленных во времени природных явлений. Отдадим должное ученым-геологам,  которые  уже,  к  счастью,  нашли  объективную  основу  для сравнительно точной оценки одного из компонентов многообразной природной среды нашей планеты. То есть, то, что уже давно сделано в ряде геологических дисциплин (инженерной  геологии,  геофизике, …). Поэтому  предлагаемая читателю  работа  ВГП  как  бы  бросает  вызов  исследователю: «А,  ну,  кто  на новенького, тобишь – опровергни, или сделай лучше!»

5.  Потому,  что  никто  так  эффективно,  как  автор  этого  издания,  не  сумел продемонстрировать  огромнейшие  возможности  дистанционного  исследования не только современного рельефа земной поверхности, но и природных явлений отдаленных  времен,  используя  самый  современный  источник  информации  о строении  земной  поверхности – DEM (digital elevation model – цифровые высотные  модели).  В  комплексе  с  традиционными  видами  дистанционных съемок,  данными  геолого-геоморфологических  и  полевых  исследований,  их анализ позволил, восстановить последовательность постгляциальных событий в
бассейне  Днепра.  Заметим,  также,  что  исследователь  начал  изучать  события постгляциала  в  предгорьях  на  примере  Прикарпатья,  а  впоследствии  для полноты  изучения  ему  пришлось  обратиться  к  изучению  схожих  событий  в Центральной Европе.

6. Потому, что положениями, изложенными нижн, выпускник географического факультета  Киевского  государственного  университета  имени  Т.Г.  Шевченко, картограф  по  базовому  образованию,  кандидат  географических  наук  по специальности «Физическая  география,  геофизика  и  геохимия  ландшафтов», старший  научный  сотрудник,  коренной  киевлянин  Василий  Григорьевич ПАЗИНИЧ  в  последние 10 лет  частично  или  полностью  опровергает  ряд научных  представлений,  сложившихся,  утвердившихся,  ставших  догмами  для современных  наук  о  Земле,  а  также  для  географического  образования.  Это, прежде  всего,  касается  некоторых  проблем  физической  географии, геоморфологии, палеогеографии и, частично, археологии.
 
 
Личные впечатления
 
Так,  одно  из  своих  важнейших  достижений – назовем  его «катастрофы антропогенового периода» – автор впервые представил в виде научного доклада на заседании Ученого совета географического факультета (кажется, это было в 2005  году,  весной),  как  научный  результат,  полученный  в  течение  работы  на кафедре  физической  географии  и  геоэкологии.  Автор  Предисловия  немного опоздал на заседание и ему пришлось занять место в первом ряду аудитории, что позволило  не  отвлекаться  на  различного  рода «Сны  на  Ученом  совете»,  так блестяще  описанные  украинским  писателем  Юрием  Ячейкиным.  Поэтому,  я  с
глубоким  вниманием,  а  впоследствии – с  интересом  слушал  доклад  В.  Г. ПАЗИНИЧА: «Поднепровье в перигляциале». Не сразу поверилось в то, что я услышал … Как же? Десятки лет нас учили, что поймы имеют исключительно голоценовый  возраст,  что  формирование  террас  шло  в  определенной последовательности;  что  единственным  свидетельством  присутствия  ледника считается,  морена,  а  не  результаты  деятельности  талой  ледниковой  воды.  Из выступления, которое сопровождалось обилием фактических данных, вытекало, что на эти и многие другие явления, могут быть и альтернативные взгляды, от
чего,  мы,  честно  отвыкли,  или  к  чему,  скорее,  и  не  привыкали,  в  физической географии.  Оказалось,  что  автор,  как  и  широко  известный  современный исследователь  Арктики  Д.  Ю.  Большиянов  С(анкт-Петербургский государственный  университет),  пришел  к  мысли  о  существовании  пассивных ледников,  но  только  не  в  северных  широтах,  а  и  на  Украине.  ВГП  развил концепцию Д.Ю. Большиянова в направлении оценки рельефообразующей роли их талой воды.
В  пылу  публичной  дискуссии  по  докладу  В.  Г.  ПАЗИНИЧА  на  Ученом совете мне даже довелось выслушать от него резкое замечание не только по сути моих  вопросов,  но  и  о  себе  лично1.  К  счастью  для  дальнейших  отношений  с ВГП, я не особенно обиделся. Изложенное позволило мне с должным вниманием и уважением отнестись ко всем  последующим  публикациям  ВГП,  в  которых  исследователь  продолжал накапливать  не  только  собственный  фактический  материал,  но  и систематизировать  и  обобщать  материалы  предыдущих  исследователей, указывая  на  явные  ошибки  в  их  выводах,  а  иногда  попросту – подлог  и перекручивание очевидных фактов. Мне пришлось убедиться в этом лично во
время  инициативных  экспедиционных  исследований2  с  автором  и  нашим коллегой – доцентом С. П. РОМАНЧУКОМ.
                                                 
Детальное  изучение  научных  результатов,  полученных  ВГП (а  по  словам самого автора меня он считает единственным, кто прочел все его труды) убедило меня в том, что исследователь вправе рассчитывать на справедливую оценку его достижений в означенных областях знаний о Земле. Его научные построения основаны на глубоком знании проблем указанных отраслей  науки,  на  накопленном  собственном  фактическом  материале,  на владении  и  способности  применения  для  интерпретации  важнейших  научных проблем  понятийного,  терминологического  и  оперативно-исследовательского аппарата физики, химии и математики. Результаты  собственных  многолетних полевых исследований  в  различных регионах  прежнего  СССР,  отдельных  регионов  Европы  и  Северной  Америки, критические  оценки  фактического  материала  и  научных  построений  прежних исследователей  позволяют  с  должной  мерой  уважения  и  значительной  долей признания  относиться  к  его  работам,  имеющим,  на  первый  взгляд, парадоксальный характер.
 
Оценка состояния
 
Однако,  за  все  время,  в  течение  которого  излагаются  результаты исследований В. Г. ПАЗИНИЧА, не сделано ни одной попытки опубликовать на страницах  научных  изданий  аргументированных  оценок  его  достижений. Складывается впечатление, что, либо, во-первых, современные исследователи не умеют читать, во-вторых, либо сознательно не желают знакомиться с работами ученого,  в-третьих,  что  очевидно,  самое  главное,  отказываются  признать ошибочными целый ряд теорий физико-географического, геоморфологического, палеогеографического  направлений,  которыми  в  течение  десятков  лет руководствовались  исследователи,  последовательно  сменявшие  друг  друга, опираясь  на  эти  теории.  Их  можно  понять – десятки  лет  работы  научных учреждений,  результатам,  работы  которых  безоговорочно  верили производственные  организации,  изучающие  природную  среду,  оказываются бесплодными и ошибочными годами, когда они шли «не туда». Так, впрочем, было, есть и будет в различных областях деятельности, в том числе и  в  политике.  Свежий  пример,  знакомый  любому  гражданину  прежнего СССР,  когда  государствами  управляли  авторитарные  режимы,  диктовавшие управления, где отрицалось и губилось «на корню» какое-либо инакомыслие. По  нашему  твердому  убеждению,  предлагаемая  работа  В.Г.  ПАЗИНИЧА имеет, таким образом, несколько целей:
-  призвать  к  публичной  дискуссии  по  результатам;  публикуемым  в  этом издании  и  полученных  автором  путем  применения  различных  методов исследования,  в  большинстве – инициативных (полевых,  экспериментальных, лабораторных,  дистанционных  и  др.),  обоснованных  различными методологическими  подходами (системным,  диалектическим,  историческим  и пр.);
-  вместе  оценить  результаты,  представляющие  достоверные  данные  об основных темах, затронутых автором;
-  внедрить  положения,  вызывающие  сегодня  убеждение  в  их правомерности,  в  практику  производственных  организаций,  которые различными способами связаны с существующими схемами оценки природных явлений антропогена;
-  переоценить  практику  геологического  и  географического  образования  в высших  учебных  заведениях,  а  именно – гипотезы  важнейших  событий антропогена.
 
Извинения
 
Из-за  значительного  количества  ссылок  в  этой  работе  на  результаты, данные  и  выводы  зарубежных  исследователей,  работа  В.  Г.  ПАЗИНИЧА содержит текстовые фрагменты на украинском, русском и английском языках. Автор  и  научный  редактор  считают,  что  это  будет  способствовать  как  можно более  широким  возможностям  оценки  своих  результатов  исследователями Центральной и Восточной Европы, среди которых представленные результаты находят все большее понимание.
А  оценок  своего  труда  отечественными (украинскими)  исследователями автор, за одинокими исключениями, пока не дождался …  Такая форма представления результатов своего исследования продиктована также  значительным  интересом  к  проблемам,  затронутым  автором, исследователями  Польши,  Беларуси,  Венгрии,  России – геологов, палеогеографов,  археологов,  геоморфологов,  которые  обменивались впечатлениями с В. Г. ПАЗИНИЧЕМ при общении в Интернете.
Этими  же  соображениями  руководствовался  научный  редактор  он  же – инициатор предлагаемого издания … Как говорится: «Нет пророка в своем Отечестве!». Однако, вызов брошен, остается увидеть, кто поднимет перчатку …
 
Доктор географических наук, профессор,  
Действительный член Украинского географического общества,  
вице-президент Академии наук высшего образования Украины,  
академик-секретарь Отделения наук о Земле
 
 Владимир СТЕЦЮК

Завантажити повний варіант книги можна за цим посиланням:  http://www.ex.ua/view_storage/983114832267


Фото:
Джерело: Пазинич В.Г.
Категорія: Книги на українській | Додав: wiktor (30.08.2012)
Переглядів: 4677 | Коментарі: 1 | Теги: україна, Пазинич, Стецюк, топ, палеогеографія, геоморфологія | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar