Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Тернопільського НПУ імені В.Гнатюка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. № 2 (2002)
Серія: Географія

№ 2 (2002 р.)

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ

 

Йосип СВИНКО. ПРОФЕСОР ІВАН ТЕСЛЯ - ТАЛАНОВИТИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ ГЕОГРАФ, ОРГАНІЗАТОР ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ.

Роман БОЙКО. СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ ТА ІВАН ТЕСЛЯ ЯК АВТОРИ ПІДРУЧНИКІВ (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Йосип СВИНКО. ІВАН ТЕСЛЯ ЯК ОДИН З ОРГАНІЗАТОРІВ І АКТИВНИХ ДІЯЧІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ

Михайло ПОТОКІВ. "КАРТОГРАФІЧНІ ПАРАЛЕЛІ" В ТВОРАХ І, ТЕСЛІ, С. РУДНИЦЬКОГО ТА О, ДІБРОВИ (НА ПРИКЛАД! ПІДРУЧНИКІВ ТА ПОСІБНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ)

Ярослав СТЕХ. РОЗДУМИ ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ Д-РА ІВАНА ТЕСЛІ

Павло ШТОЙКО. РОЛЬ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДОПИСНО-ЛІКАРСЬКОЇ СЕКЦІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ

Мирослава ПИТУЛЯК. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ НА ТЕРНОПІЛЛІ (ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

Сергій ГУЛИК. Е.ТУРЧИНСЬКИЙ - ДОСЛІДНИК ПРИРОДИ ПРИКАРПАТТЯ І ПОДІЛЛЯ

Наталія КУЙБІДА. МІКРОТОПОНІМИ, ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИКО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ С.ОГЛЯДОВА РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ )

Микола КОСТРИЦЯ. ПРОФЕСОР КОСТЬ ДУБНЯК: ЗАБУТА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ І КРАЄЗНАВСТВА

Ігор ДІТЧУК, Йосип СВИНКО. ІВАН ТЕСЛЯ ЯК ІСТОРИК

Ігор МИКОЛІВ. ІВАН ТЕСЛЯ І НАСТАСІВ

Василь ЛИПОВЕЦЬКИЙ. ФІЗИК ОЛЕКСАНДЕР СМАКУЛА ТА ГЕОГРАФ ІВАН ТЕСЛЯ - ДЕЯКІ АНАЛОГІЇ

Олександра ВІСЬТАК. ШКІЛЬНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО ТА МАНДРІВНИЦТВО У ПРАЦЯХ ГАЛИЦЬКИХ ГЕОГРАФІВ 20-30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

 

Валентина ПАЛІЄНКО, Едуард ПАЛІЄНКО. СУЧАСНИЙ ГЕОМОРФОГЕНЕЗ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОЇ ТА МОРФО-ДИНАМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Григорій ДЕНИСИК. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ НА ПОЧАТКУ XXIСТОРІЧЧЯ

Максим ГІЧКА, Олександр КОВАЛЬОВ. МАЛІ БІОГЕОХІМІЧНІ ЦИКЛИ ЯК ОСНОВА ВНУТРІШНЬОЇ ДИНАМІКИ БІОТИЗОВАНИХ ГЕОСИСТЕМ

Ольга ІЛЬЇНА, Тарас ЛАВРЕНЮК. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕР УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Анатолій КОРНУС, Юрій БУЦ. ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я

Ольга ЧИЖ ВИСОТНІ РІВНІ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ ЛІСОСТЕПОВИХ ПОЛІСЬ

Віталій МАРТИНКЖ, Леонід ІЛЬЇН. ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗЕР

Леонід РУДКОВСЬКИЙ. ТЕКСТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕСІВ І РОЗВИТОК ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЧКОВИХ ТЕРАСАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Іван КРУГЛОВ, Тетяна БОЖУК. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЛАНДШАФТУ У ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Ганна ЧЕРНЮК. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ГЕОГРАФІЇ

Леся КОВАЛЬСЬКА. ДОСЛІДЖЕННЯ КАРСТУ ПРУТ-ДНІСТЕРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ У 30-ї РОКИ XX СТ,

Петро ДЕМ'ЯНЧУК ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ«ГЕОГРАФІЧНИЙ ЕКОТОН»

Оксана КОЛТУН, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРИРОДНИМ РЕЛЬЄФОМ І ЗАБУДОВОЮ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Ірина БАРНА. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Любов АЛЬТГАЙМ, СУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Оксана РОМАНЕЦЬ. МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ МІСЦЕ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Оксана РОМАНІВ. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олег САДОВНИК, Тетяна ГРУХІНА. ЕКОНОМІКО ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ТА АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Ігор ПАНДЯК, ФОРМИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ірина МЕЛЬНИК. РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ ЛУГАНЩИНИ НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Іван ПУШКАР, Марія ПУШКАР. ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Ігор РАНЦЯ, СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Михайло ПОТОКІЙ. МЕГОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАРТОГРАФУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АПК

 Олександра ПАНІБРАЦЬКА. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Таїсія СЛОНОВА. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛУГАНЩИНИ

Євген ІВАНОВ. ОГЛЯД ДОСВІДУ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТНИХ ПРОБЛЕМ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Мирослав СИВИЙ. БУДІВЕЛЬНЕ КАМІННЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Валентина ЄФИМЕНКО, Олег БАЄВ. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Любов МЕЛЬНИК, ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Надія СТЕЦЬКО. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛАСНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

Ірина МАРТУСЕНКО СТРУКТУРНІ Й ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мирослава ВЛАХ, НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА -  ДОВІДНИКА З СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ, Роман СКАБАРА. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У РЕГІОНІ

Андрій КУЗНШИН. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІНИ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ УПОДОБАНЬ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКИХ ОБЛАСТЕЙ

 

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ І ГЕОЕКОЛОГІЯ

 

Любомнр ЦАРИК. ГЕОГРАФІЯ І ЕКОЛОГІЯ: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ

Валерій ПЕТЛІН. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Юлія ОЛІШЕВСЬКА. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Любов ЯНКОВСЬКА. СТІЙКІСТЬ ҐРУНТІВ ДО АНТРОПОГЕННОГО  НАВАНТАЖЕННЯ. МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Віліна ПЕРЕСАДЬКО, Артем ЛЕОНЕНКО. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ КАРТИ ТРАНСПОРТНОГО ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ М. ХАРКОВА

 

ОХОРОНА ПРИРОДИ І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Іван КОВАЛЬЧУК, ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: АНАЛІЗ, СИНТЕЗ, ПРОГНОЗ

Микола ПИТУЛЯК ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ І ГРУНТІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Марія КАЛНТОВСЬКА, Михайло ГУТИНСЬКИЙ. ТУРИСТИЧНА АТРАКЦЇЙНІСТЬ ПОДІЛЛЯ

Іван КАПЛУН. ЕКОКОРЕКЦІЯ ЯК НАПРЯМОК ОПТИМАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Володимир ГЕТЬМАН. ЛАНДШАФТНО-ГУМАНІСТИЧНА ЦІННІСТЬ ЗАПОВІДНОЇ ПРИРОДИ

Ігор ЧЕБОЛДА. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Петро ШИЩЕНКО, Ярослав ОЛІЙНИК, Олександр ДМИТРУК. КОНЦЕПЦІЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ БАЗОВОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Василь ГРУБІНКО. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Лілія МАЛЬЦЕВА. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ     ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Галина ЧУПИЛО. КАРТОГРАФУВАННЯ МОРФОЛОГІЇ РЕЛЬЄФУ ЗА АЕРОФОТОЗОБРАЖЕННЯМИ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ З ДИСТАНЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ольга ЗАГУЛЬСЬКА. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ГЕОГРАФІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОСМІЧНОЇ ПРОГРАМИ

Ольга ГУБСЬКА, Ірина ТАТОЛІ. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ

Тетяна МЕЛЬНИЧЕНКО. ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Мирослав СИВИЙ, ПРО КУРС «ГЕОЛОГІЯ»  В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Петро ШИЩЕНКО, Ярослав ОЛІЙНИК, Олександр ДМИТРУК. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ ї ОСВІТИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Петро ШИЩЕНКО, Нелла МУНІЧ. ПРОБЛЕМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ШКОЛА - ВУЗ                       

Іван КОВАЛЬЧУК. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Деонізія КОВАЛИШИН. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Ольга ЗАСТАВЕЦЬКА, Іван ПУШКАР, Йосип СВИНКО, Любомир ЦАРИК. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ГЕОГРАФІВ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Тамара КОВАЛЬЧУК. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ірина ФІЛОНЕНКО. "ОДІССЕЯ» ЮРІЯ ЛИСЯНСЬКОГО

Андрій ЯЦИШИН. НОВИЙ ПОГЛЯД НА «ПОДІЛЬСЬКІ ЕТЮДИ» ЮРІЯ ПОЛЯНСЬКОГО

Любов ЗЕЛЕНСЬКА. АНАЛІЗ НАУКОВОГО НАДБАННЯ І.Я, АКІНФІЄВА В ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Наталія ФЛІНТА. ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Завантажити випуск № 2 (2002)    

Джерело: http://www.library.tnpu.edu.ua
Фото:
Джерело:
Категорія: Наукові записки Тернопільського НПУ імені В.Гнатюка | Додав: wiktor (22.06.2010)
Переглядів: 2760 | Теги: ВАК, Наукові записки ТНПУ, Тернопіль, 2002, географія | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar