Головна » Статті » Наукові статті » Наукові записки Тернопільського НПУ імені В.Гнатюка [ Додати статтю ]

Серія: Географія. № 2 (2005)

Серія: Географія
№ 2 (2005 р.)


ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Микола ПІСТУН. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ УКРАЇНИ

Ольга ЗАСТАВЕЦЬКА, Тарас ЗАСТАВЕЦЬКИЙ. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СВІТЛІ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Юрій КИСЕЛЬОВ. РЕГІОНАЛЬНА ТЕОСОФІЯ - НОВА ЯКІСТЬ ГЕОГРАФІЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ

Ігор СМИРНОВ. СОЦІАЛЬНІ ТОВАРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР

Тетяна ТАГАН. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ

Людмила НЄМЕЦЬ, Ганна БАРКОВА, Олена ТКАЧЕНКО. СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ)

Костянтин НЄМЕЦЬ. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЯК СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

Олександр КОЛОТУХА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ

Валентина НАГІРНА. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У РУСЛІ СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОБЛЕМ

Наталія ФЛІНТА. УМОВИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Андрій КУЗИШИН. МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ

Володимир ГРИЦЕВИЧ. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Олег САДОВНИК, Василь ФАЙФУРА. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Ганна ЧЕРНЮК. ПИТАННЯ ПРО ЄДНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Т.МЕЛЬНИЧЕНКО. ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 

ІСТОРІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Микола КОСТРИЦЯ. ЗАРОДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

Єлизавета БУРЛАКА. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УКРАЇНУ ЗА МАТЕРІАЛАМИ «КНИГИ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ»

Мирослава ВЛАХ. ПРОФЕСОР ЄВГЕН ХРАПЛИВИЙ: З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АГРОГЕОГРАФІЇ

Іван КОСТАЩУК. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПЕРІОД АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

Ірина СУМАТОХІНА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ПЕРІОД (V_XVII ст.)

В'ячеслав ЄРМАКОВ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНАМІКИ ПРОМИСЛОВОЇ ПІДСИСТЕМИ ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ ПІСЛЯ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ

Лідія ШИЛОВА. ІСТОРІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

Іван ПУШКАР, Ігор ДІТЧУК, Михайло ПОТОКШ. КАФЕДРІ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА  РОКІВ

ПРИКЛАДНІ РЕГІОНАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Степан ІЩУК, Олександр ГЛАДКИЙ. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Наталія ЗАПУХЛЯК. ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Дмитро ТКАЧ, Ірина ТКАЧ. ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА І СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ірина ГУДЗЕЛЯК ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Галина КОЦЕЛКО. СТАН БЕЗРОБІТТЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Василь ДЖАМАН, Іван КОВБАС. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Надія ПРИЦЮК. ПРОЦЕСИ ШЛЮБНОСТІ ТА РОЗЛУЧУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО ПОГРАНИЧЧЯ УКРАЇНИ

Лілія ЗУБ. РІВЕНЬ ТА ПРИЧИНИ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Леся ГРИНДА. ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЙОГО РІВНЯ ЖИТТЯ

Любов АЛЬТГАЙМ. ТИПИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРИТОРІЇ

Наталія КРИВИЦЬКА. ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК СКОРОЧЕННЯ ЙОГО ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Петро СУХИЙ. ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНІ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Мирослав ЗАЯЧУК. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ МІСЦЕ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Богдан ЗАБЛОЦЬКИЙ, Михайло ПОТОКІЙ. ВИКОРИСТАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Микола БАРАНОВСЬКИЙ. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ АГРАРНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Лариса СЕМЕНЮК. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юлія ТАРАСОВА. ВИНОГРАДАРСТВО ТА ВИНОРОБСТВО ЯК ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА ЯЛТИНСЬКО-ФЕОДОСІЙСЬКОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Тетяна ЛУЖАНСЬКА, Лариса МЕДВІДЬ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Оксана СТЕЦЮК. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ СУБГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ І її КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Ярослав МАРИНЯК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Марія БАЛАНЧУК. ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОТУРИЗМУ НА ПОДІЛЛІ

Надія СТЕЦЬКО. ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

Катерина ТКАЧ СТАРОВИННІ ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ЯК ОБ'ЄКТИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

Наталія ДУК. МИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, КАРТОГРАФУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Людмила НЄМЕЦЬ, Людмила КЛЮЧКО. ДО МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Світлана ЖОВНІР. РИНОК ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ

Роман ГЛАДКОВСЬКИЙ. ВІДНОСИНИ УКРАЇНА - НАТО: РЕГІОНАЛЬНИЙ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР

Роман ЛОЗИНСЬКИЙ. РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ И ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Ігор ДІТЧУК. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ   СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОСТОРУ І ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА НАПРИКІНЦІ ХХ-НАПОЧАТКУ XXI СТ.

Любов КОТИК, Ігор РАНЦЯ, Іван РОВЕНЧАК. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Любов ДЯЧЕВСЬКА. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВХОДЖЕННЯ СТОЛИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ ДО ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Галина АНІСІМОВА, Людмила ШАБАШОВА. ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Іван ПУШКАР.    СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

 

ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Любов ЗЕЛЕНСЬКА, Ірина ОЛЬХОВСЬКА. ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО В.О. ДОМГЕРА - ВІДОМОГО ДОСЛІДНИКА ПРИДНІПРОВ'Я - ДО ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Наталя СВІР. ОРГАНІЗАЦІЯ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Костянтин ГОРБ. ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ЦИКЛУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ МИТНОГО СПРЯМУВАННЯ

Василь СТЕЦЬКИЙ. НАУКОВО-ОСВІТНЄ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКОРДОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ГЕОГРАФІВ

Ольга ВАРАКУТА. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ. СТРУКТУРА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСУ „ГЕОГРАФІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ

 

РЕГІОНАЛЬНІ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Володимир БАРАНОВСЬКИЙ, Н. ЧАЙЦИНА, Алла ЧЕРШКОВА, Петро ШИЩЕНКО. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Наталя БЛАЖКО. З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ ЛЬВІВЩИНИ

Борис КІНДЮК, Євгенія СРЕДНИЦЬКА. МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІЧКОВИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ Р. ЗБРУЧ

Іван КАПЛУН, Ігор ЧЕБОЛДА. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР

Михайло ПОТОКІЙ, Богдан ЗАБЛОЦЬКИЙ. МОЖЛИВОСТІ КАРТОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АПК ЯК ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИХ СИСИТЕМ

Ольга ПИЛИПОВИЧ, Мирон КОЛОДКО. АНАЛІЗ ГІДРОЕКОЛОПЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМАХ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ СТОЧИЩА ДНІСТРА

Андрій МАНЬКО. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ І ШЛЯХИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

Людмила ФЕНИК. БАСЕЙНОВИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИКЛАДІ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ

Ігор ЧЕБОЛДА, Іван КАПЛУН ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мирослав СИВИЙ. АГРОХІМІЧНА СИРОВИНА ПОДІЛЛЯ: РЕСУРСИ, ОСВОЄНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Люба ЯНКОВСЬКА. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Любомир ЦАРИК. ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ПРИРОДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ ПОДІЛЛЯ ТА ЇХ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ

Борис КІНДЮК, Сергій МЕЛЬНИК, Олена ПЛОТНИКОВА, Олександр БІРЮКОВ. СЦЕНАРІЙ УТВОРЕННЯ РІКИ ДНІСТЕРЗавантажити випуск № 2 (2005)    

Джерело: http://www.library.tnpu.edu.ua


Фото:
Джерело:
Категорія: Наукові записки Тернопільського НПУ імені В.Гнатюка | Додав: wiktor (23.06.2010)
Переглядів: 3211 | Теги: Тернопіль, 2005, матеріали конференції, статті по географії, наукові записки | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar