Головна » Статті » Теорія географії » Грунтознавство [ Додати статтю ]

У категорії матеріалів: 24
Показано матеріалів: 13-18
Сторінки: « 1 2 3 4 »

Сортувати по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
Географія ґрунтів — один з важливих розділів ґрун­тознавства. Вона вивчає закономірності просторового поширення ґрунтів і є основою їх обліку і оцінки як природного ресурсу. Знан­ня законів географії ґрунтів, зональних та регіональних особливо­стей ґрунтового покриву потрібні для раціонального використання земельних ресурсів, охорони і меліорації ґрунтів. Як наукова дисципліна географія ґрунтів виникла і почала роз­виватись на початку 80-х рр. XIX ст., коли В. В. Докучаєв та його учні заклали основу наукового ґрунтознавства та встановили зо­нальне поширення основних типів ґрунтів.

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:14400 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
Серед матеріальних умов, які необхідні для життя людей, особливе місце займає ґрунтовий покрив Землі. Він є пер­шою передумовою і природною основою в багатьох галузях народ­ного господарства. Без ґрунту неможливе суспільне виробництво. В різних галузях виробництва, які використовують землю, врахо­вують різні властивості ґрунту. В промисловості ґрунти і ґрунтоутворюючі породи функціонують лише як фундамент, на якому від­бувається процес виробництва. Виробництво продукції в цьому ви­падку не залежить від властивостей ґрунту. В будівництві важливе значення мають рельєф, механічний і хімічний склад ґрунтів і ґрунтоутворюючих порід.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:40883 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (1)
Рельєф — своєрідний фактор ґрунтоутворення. Йо­го значення у формуванні і географічному поширенні ґрунтів ве­лике і різноманітне. Він виступає як головний фактор перерозподі­лу сонячної радіації і опадів. Залежно від експозиції і крутизни схилів впливає на водний, тепловий, поживний і сольовий режими ґрунту, визначає структуру ґрунтового покриву 5 є основою ґрунто­вої картографії. В практиці польових ґрунтових досліджень прийнято користува­тись такою систематикою типів рельєфу: а) макрорельєф, б) мезо­рельєф, в)   мікрорельєф, г)  нанорельєф. Кожний з цих типів ре­льєфу відіграє певну роль в ґрунтоутворенні і географії ґрунтів, у .формуванні структури ґрунтового покриву.

Категорія:Грунтознавство | Переглядів:13088 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
Клімат є одним з основних факторів ґрунтоутворен­ня і географічного поширення ґрунтів. Про різнобічний вплив йо­го на ґрунтоутворення зазначав ще В. В. Докучаєв. Тепер відомо, що клімат впливає на ґрунтоутворення як прямо (визначає гідро­термічний режим ґрунту), так і опосередковано — через рослин­ність, мікроорганізми і тварин. Основними кліматичними факторами, які впливають на про­цеси ґрунтоутворення, є сонячна радіація, атмосферні опади і ві­тер.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:10735 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
Ґрунт як багатофазна система містить в собі воду і повітря. Вода надходить в ґрунт у вигляді атмосферних опадів, в процесі конденсації водяних парів з атмосфери, в результаті ка­пілярного підняття ґрунтових вод та під час зрошення. Вона віді­грає дуже важливу роль у ґрунтоутворенні. Від вмісту води в ґрунті залежить інтенсивність біологічних, хімічних і фізико-хіміч-них процесів. Водз забезпечує переміщення речовин в просторі, впливає на повітряний, поживний і тепловий режими ґрунту. Се­зонна динаміка ґрунтоутворюючих процесів значною мірою відбу­вається під впливом ґрунтових вод. Продуктивність ґрунтів зале­жить від їх водного режиму. Одночасно ґрунтовий і рослинний по­криви відіграють важливу роль в кругообігу води в природі.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:8880 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
 
Здатність твердої фази ґрунту вбирати тверді, рід­кі і газоподібні речовини називають вбирною здатністю. Ґрунт вби­рає речовини з ґрунтового розчину і ґрунтового повітря.
Вбирну здатність ґрунту ґрунтовно вивчав відомий ґрунтозна­вець К. К. Гедройц. Залежно від природи вбирання він виділив та­кі її типи. Механічне вбирання відбувається під час фільтрації води крізь ґрунт. При цьому пори і капіляри затримують частки, розмір яких більший за діаметр капілярів. Завдяки механічному вбиранню лю­дина одержує чисту джерельну воду, а саме явище широко вико­ристовують при будівництві штучних фільтрів для очищення води.
Категорія:Грунтознавство | Переглядів:8774 | Додав: wiktor | Дата: 16.03.2010 | Коментарі (0)
1-6 7-12 13-18 19-24