Головна » 2011 » Январь » 21 » IV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ»
14:14
IV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ»
IV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ»

19-21 травня 2011 р.

м. Суми, Україна

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у IV Всеукраїнській науковій конферен-ції молодих учених «Актуальні проблеми до-слідження довкілля», яка відбудеться 19-21 травня 2011 року на базі природничо-географічного факультету Сумського держав-ного педагогічного університету ім. А.С. Мака-ренка.

Планується робота таких секцій:

•    Вивчення, раціональне використання та охорона біорізноманіття
•    Експериментальна біологія
•    Географія та геоекологія
•    Хімічні дослідження стану довкілля

Умови та форми участі

Запрошуємо до участі студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених віком до 35 років.
Форми участі: заочна та очна (усна доповідь, стендова доповідь або участь без доповіді).
Робочі мови: українська, російська.

Реєстрація та умови подання матеріалів

Для участі у конференції необхідно відправити заповнену реєстраційну форму і подати текст матеріалів доповіді, які будуть опубліковані у збірнику наукових праць конференції. Якщо матеріали написані кількома авторами, то ре-єстраційну форму заповнюють усі автори, а файл з текстом доповіді подає лише перший автор. Реєстраційна форма (приклад назви фай-лу – ivanov_zayava.doc) та матеріали (приклад назви файлу – ivanov_tekst.doc) надсилаються окремими файлами на адресу оргкомітету в електронному (e-mail) та роздрукованому ви-гляді (1 примірник) поштою або передаються особисто.

Кінцевий термін подачі заявок на участь та матеріалів доповідей – 15 квітня 2011 року.

Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу надсилається підтвер-дження про реєстрацію протягом 5 робочих днів після відправлення реєстраційної форми. У разі відсутності підтвердження прохання зв’язатися з оргкомітетом.
Надіслані матеріали не повертаються. Вар-тість публікації однієї повної сторінки ста-новить 10 грн. Кошти необхідно надсилати поштовим переказом на адресу оргкомітету на ім’я Ємець Анни Володимирівни. На бланку обов’язково вказати свої прізвище, ім’я, по-батькові. Копію квитанції про сплату необхід-но надіслати разом з роздруківкою тексту.

Вимоги до оформлення матеріалів

Текст матеріалів доповідей та список літера-тури обсягом до шести повних сторінок по-винні бути набрані у програмі Microsoft Word українською або російською мовами. Назва матеріалів має бути написана великими літе-рами, шрифт Times New Roman 14 pt, напів-жирний, орієнтація заголовка центрована. Далі (на наступному рядку) прізвище та ініціали автора/авторів (шрифт 14 pt, центрований), нижче – назва установи (шрифт 14 pt, центро-ваний).

Текст матеріалів має бути відокремлений по-рожнім рядком та написаний на сторінках фо-рмату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt, інтервал – 1,5. Вирівнювання тексту – по ши-рині, без нумерації сторінок. Усі поля – по 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см.

Допускається використання таблиць та рисун-ків у форматах jpg, tiff, bmp, а також рисунків Microsoft Graph. Ілюстрації слід включати в текст або подавати у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi у реальних роз-мірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків.
Нумерація посилань на літературу має подава-тися в тексті у квадратних дужках. Перелік лі-тературних джерел (шрифт 12 pt) має бути ві-докремлений від тексту порожнім рядком.

Зразок оформлення матеріалів

ІРЖАСТІ ГРИБИ м. СУМИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Іванов В.В.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Текст текст текст

Список використаних джерел
1.    Азбукина З.М. Ржавчинные грибы Дальне-го Востока. – М.: Наука, 1974. – 527 с.
2.    Гаврило О.І. Іржасті гриби (Uredinales) Сум-ського геоботанічного округу // Укр. ботан. журн. – Т. 57, №2. – С. 170-177.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти та-кі, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції. У випадку відхилення матеріалів сплачені кошти буде повернуто авторам з  вирахуванням витрат на пересилку.

Організаційний комітет

Касьяненко Г.Я., к.х.н., доцент, декан природничо-географічного факультету СумДПУ – голова;
Прудников М.О., перший заступник начальника Дер-жуправління охорони навколишнього природного сере-довища в Сумській області – заступник голови;
Голубцова Ю.І., к.б.н., заступник декана природничо-географічного факультету з наукової роботи СумДПУ –  відповідальний секретар;
Вакал А.П., к.б.н., зав. кафедри ботаніки СумДПУ; Кар-пенко К.К., к.б.н., доцент кафедри ботаніки СумДПУ; Ро-динка О.С., к.б.н., доцент кафедри ботаніки СумДПУ; Говорун О.В., к.б.н., доцент кафедри зоології, анатомії та фізіології людини і тварин СумДПУ; Сюткін С.І., к.геогр.н., доцент кафедри загальної та регіональної гео-графії СумДПУ; Корнус О.Г., к.геогр.н., старший викладач кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ; Данильченко О.С., викладач кафедри загальної та регі-ональної географії СумДПУ; Іншина Н.М., к.б.н., доцент кафедри хімії та методики навчання хімії СумДПУ; Тро-фименко Я.В., студентка 3 курсу СумДПУ; Ємець А.В., студентка 3 курсу СумДПУ; Карлюкова О.Ю., головний спеціаліст відділу Держуправління охорони навколиш-нього природного середовища; Скляр В.Г., к.б.н., зав. кафедри ботаніки та фізіології сільськогосподарських рослин Сумського національного аграрного університе-ту; Кирильчук К.С., к.б.н., доцент кафедри ботаніки та фізіології сільськогосподарських рослин Сумського наці-онального аграрного університету; Ляшенко А., студен-тка 2 курсу Сумського національного аграрного універ-ситету; Панченко С.М., к.б.н., доцент, старший науко-вий співробітник національного природного парку «Дес-нянсько-Старогутський».

Адреса організаційного комітету

Природничо-географічний факультет СумД-ПУ ім. А.С. Макаренка,
вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна, 40002
Контактний телефон:
(0542) 68-59-11 – Голубцова Юлія Іванівна, ві-дповідальний секретар конференції
е-mail: pgf-conference@yandex.ua

Організаційний внесок

За умови очної участі кожним учасником конференції під час реєстрації особисто спла-чується оргвнесок (як першим автором, так і співавторами), який складає 30 грн. У рамках конференції планується проведення екскурсії до природного заповідника «Михайлівська ці-лина», вартість її включена до суми оргвнеску.
Харчування та проживання учасників здійснюється за власний рахунок. Пропонується розміщення учасників конференції в готелях міста або готельному комплексі студмістечка, про вартість проживання в яких буде повідомлено зареєстрованим учасникам додатково.

Реєстраційна форма

Прізвище _______________________________
Ім’я,  по-батькові ________________________
Назва організації, її адреса ________________
Посада _________________________________
Науковий ступінь,  вчене звання ___________
Адреса для листування (з індексом) _________
Контактний телефон,  е-mail _______________
Секція __________________________________
Назва доповіді ___________________________
Форма участі ____________________________
Необхідні ТЗ (мультимедійна апаратура, кодо-скоп тощо) __________________________
Потреба у поселенні ______________________
Участь в екскурсії ________________________
Реєстраційна форма подається без скорочень!

Календар конференції

Прийом заявок та матеріалів – до 15 квітня 2011 року.
Реєстрація учасників – 19 травня 2011 року.
Дні роботи – 19-20 травня 2011 року.
Від’їзд учасників – 21 травня 2011 року.
Програма конференції буде сформована на основі наді-сланих в оргкомітет заявок про участь та розіслана разом із запрошеннями у травні 2011 року.

Завантажити інформаційний лист
Фото: www.aokornus.at.ua
Джерело: www.aokornus.at.ua
Прикріплення: Картинка 1
Категорія: Заходи | Переглядів: 3535 | Додав: wiktor | Теги: екологія, довкілля, Суми, географія, 2011, конференція | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:


Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar