Головна » Статті » Методичні матеріали » Методичні матеріали для школи [ Додати статтю ]

Досвід розробки факультативного курсу з географії «З материка на материк»
  Досвід розробки факультативного курсу з географії «З материка на материк» для підвищення інтересу і освіченості.

Сучасний етап викладання географії характеризується змінами, пов'язаними з цілою низкою протиріч у програмі, з одного боку скороченням годин, виділених на вивчення даного предмета (замість трьох-дві години), з іншого боку величезним значенням географії для формування світогляду учнів. А також тим, що недостатньо висвітлені деякі питання, на наш погляд, у підручнику з географії для 7 класу під редакцією В. А. Коринская, що знижує інтерес до предмету, покликаною формувати в учнів не тільки любов до своєї Батьківщини, але й до землі в цілому, показуючи унікальність кожного її куточка.
Проведений аналіз навченості показав результат, який не може вважатися задовільним. Так, наприклад: зникло барвисте бачення природи, виявлено уривчасті відомості про населення земної кулі, його побуту і господарства, недостатнє уявлення про взаємозв'язки в природі Землі. У результаті аналіз теорії та практики з названої проблеми показав зниження між інтересом і мотивацією навчання і як наслідок навченості.
Можна виділити ряд робіт, в яких дається визначення мотивації та інтересу. Так у статті «Формування інтересу до навчання у школярів» опублікованій в журналі »Освіта» під редакцією А. К. Маркової за 1986 рік, мотивація вивчається як сфера детермінації поведінки школяра, в тому числі навчальної поведінки; мотивація включає зміст навчання для школярів, мотиви , цілі, емоції. При цьому мотив розглядається як спрямованість учня на окремі сторони навчальної роботи. Цю ж думку висловлювали ще раніше П. М. Якобсон в1969, Л. І. Божович у 1972, А. К. Маркова в1983 році визначаючи мотив навчання як спрямованість активності дитини, на ті чи інші сторони навчальної праці.
Освітній процес неможливий без підтримки вчителем інтересу, цікавості, допитливості та позитивного емоційного настрою учнів. Ще Г. І. Щукіна в своїй роботі «Проблема пізнавального інтересу в педагогіці» писала, що проблема формування пізнавального інтересу учнів у процесі навчання - одна з центральних.
Інтерес як дуже складне і значуще для особистості освіта має багато трактувань:
* Інтерес виступає як виборча спрямованість людини, її уваги (Н. Ф. Добринін), його думок, помислів (С. Л. Рубінштейн).
* Інтерес це структура, що складається з потреб (Ш. Бюлер). Надзвичайно цінне прагнення сучасної психології розглядати інтерес, не відокремлено, а в цілісній структурі особистості, у світлі визначають особистість відносин і потреб (Б. Г. Ананьєв, В. Н. Мясищев, В. Г. Іванов).
* Інтерес-це своєрідний сплав емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність свідомості і діяльності людини (Л. А. Гордон).
Вважається, що інтерес виступає перед нами:
- І як виборча спрямованість психічних процесів людини на об'єкти та явища навколишнього світу. ( «Проблема пізнавального інтересу в педагогіці» Г. І. Щукіна)
Таким чином, психологічне поняття «інтерес» відображає безліч значних процесів - від одиничних до сукупності їх, він виражається в потребах і відносинах.
Разом з тим не достатньо вивчена, на наш погляд можливість підвищення інтересу і мотивації навчання через розробку та впровадження факультативного курсу з географії, так як серед специфічних соціально-педагогічних проблем центральне місце займає протиріччя між темпом збільшення знань у суспільстві та обмеженням можливості їх засвоєння індивідом. Спроба вирішити це протиріччя призводить до відмови від абсолютного освітнього ідеалу (всебічно розвиненої особистості) і заміщення його соціально-детермінованим освітнім ідеалом - максимального розвитку здібностей людини до самореалізації. Необхідно при цьому забезпечити людині право вибору напрямку освіти, що обумовлює введення досить ранньої диференціації навчання. Диференціація навчання, форма організації навчальної діяльності, що враховує схильності, інтереси і здібності учнів. Досягти цього можна за допомогою класів поглибленого вивчення окремих предметів, а також факультативних занять.

Необхідність підвищення мотивації та інтересу при сучасному викладанні географії визначила актуальність та цілі розробки факультативного курсу з географії «З материка на материк».
Зокрема, було висунуто припущення про те, що введення даного курсу підвищить інтерес в учнів, а, отже, і ступінь навченості. Так як факультативні заняття-один з видів диференційованого навчання за інтересами, програми курсів носять орієнтовний характер. Загальні психологічні підходи до диференційованого утворення сформулювали ще наприкінці 19 століття В. Штерн та Е. Клапаред.
Факультативний курс доповнює і поглиблює знання та уявлення дітей про предмет, він орієнтований на розвиток мислення дітей, їхню уяву, творчу активність, спостережливість, то отже і підвищення навченості та якості знань.
Пояснення термінів «навченість» і «якість знань» дається в педагогічному енциклопедичному словнику за редакцією Б.М.Бім-Бад за 2002 рік як:
- Навчання - система знань, умінь і навичок, відповідна очікуваного результату навчання. Основні параметри навченості визначаються освітніх стандартів.
- Якість знань - багатоаспектний аналіз засвоєння та застосування знань людиною в різних видах діяльності. Якість знань мають наступні характеристики: повноту, глибину, систематичність, системність, оперативність, гнучкість, конкретність, узагальненість. А також згорнута і розгорнути, усвідомленістю і міцністю.
- Програма даного факультативу і розрахована для учнів з поглибленим вивченням природничо-географічних дисциплін. Даний факультатив доповнює і поглиблює шкільної програми з географії, розширює кругозір учнів. Розділи факультативу знайомлять учнів з історією розвитку науки географії, з різноманітністю і своєрідністю природи, формують поняття про доцільність і закономірності в природі Землі, умінь складати карти різного змісту. Вони покликані так само розвивати просторове мислення.
Як показники ефективності запропонованого нами підходу до вирішення проблеми, можуть бути використані:
- Поточні оцінки
- Рішення задач вище загальноосвітнього рівня
- Ширший світогляд, Простежена через підготовку повідомлень, дослідницьких робіт.
Вивчення практики та результатів впровадження факультативного курсу «З материка на материк» на основі виділених показників підтвердило ефективність обраного нами шляху вирішення проблеми. В учнів:

- Підвищилася якість знань,
- Відбулося зміни в пізнавальних інтересах,
- В оволодінні видами практичної діяльності,
- Зміни співвідношення між репродуктивної і продуктивною сферою діяльності учня,
- З'явилося прагнення до творчості,
- Оволодіння прийомами творчості.
Описаний нами факультативний курс може бути використаний вчителями географії для предпрофільной підготовки учнів в середній ланці.
Фото:
Джерело: http://www.uroki.net
Категорія: Методичні матеріали для школи | Додав: wiktor (15.01.2010)
Переглядів: 4940 | Теги: Материк, факультатив, методика, школа, географія, народ | Рейтинг: 0.0/0
Матеріали по темі:
Всього коментарів: 0
avatar